Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Wprowadzenie do handlu indeksami — jak handlować na rynku indeksów giełdowych

Podstawowe informacje na temat indeksów giełdowych, ich działania, sposobów wyliczania i wyceny indeksów wraz z omówieniem strategii handlu indeksami i dostępnych instrumentów. Dowiedz się, jak handlować indeksami za pomocą kontraktów CFD w Capital.com.

Ilustracja wykresu notowań z rynku akcji, koncepcja inwestycyjna i handel akcjami w przyszłości. Fotografia: whiteMocca / Shutterstock.com

Handel indeksami to proces kupna i sprzedaży instrumentów finansowych związanych z indeksami giełdowymi, które monitorują wyniki grup aktywów w oparciu o określone charakterystyki, takie jak typ przemysłu, sektor rynku, kraj pochodzenia lub współczynnik wzrostu.

Na czym polega handel indeksami giełdowymi?

Czym są indeksy giełdowe?

Handel indeksami to popularny wśród inwestorów sposób na uzyskanie ekspozycji na rynki finansowe bez konieczności bezpośredniego inwestowania w akcje indywidualnych spółek, obligacje, towary lub inne aktywa. 

Nowi inwestorzy często zaczynają właśnie od najbardziej znanych indeksów, wybierając obrót funduszami podążającymi za indeksem lub koszykami akcji, zamiast kupna i sprzedaży akcji indywidualnych spółek.

Podążając za wynikami dużej grupy akcji, indeks giełdowy ma na celu odzwierciedlenie stanu szerszego rynku, na przykład w określonym kraju bądź sektorze przemysłu. W efekcie oznacza to, że indeksy stanowią zazwyczaj instrumenty zdywersyfikowane

Każdy wiodący rynek finansowy na świecie posiada co najmniej jeden reprezentujący go indeks giełdowy. Przykładowo, S&P 500 (US500) jest indeksem 500 największych spółek w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ tego typu indeksy referencyjne (zwane benchmarkami) często odzwierciedlają sytuację na szerszym rynku akcji, zmiany ich wartości są często wskaźnikiem referencyjnym dla ogólnej kondycji gospodarki lub sektora przemysłu, za którym podążają.

Inny indeks referencyjny, Euronext 100 (N100), monitoruje wyniki akcji największych spółek z Holandii, Francji, Belgii, Portugalii i Luksemburga na europejskiej giełdzie Euronext. Wśród czołowych indeksów wymienić należy również brytyjski FTSE 100 (UK100), niemiecki DAX 40 (DE40), hongkoński Hang Seng (HK50) i japoński Nikkei 225 (J225).

Indeksy akcji stanowią wskaźniki referencyjne dla menedżerów funduszy do pomiaru i porównywania wyników aktywnie zarządzanych funduszy. Dostawcy tworzą również pasywne fundusze powiązane z indeksami i pokrewne instrumenty udostępniane do obrotu inwestorom. 

Fundusze pasywne, nazywane również indeksowymi, gromadzą akcje w identycznych proporcjach, co indeksy, aby skutecznie odzwierciedlać ich wyniki. Fundusze aktywne są natomiast zarządzane przez menedżerów, których celem jest osiągnięcie wyników powyżej poziomu indeksu. Zarządcy funduszy pobierają od udziałowców coroczne opłaty stanowiące procent wartości funduszu.

Fundusze giełdowe (ETF) to zyskujące na popularności rozwiązanie, które pozwala łatwo zacząć inwestować w indeksy akcji. Zarządcy funduszy ETF, jak np. Vanguard, pobierają stosunkowo niższe opłaty, co pozwala inwestorom zachować większą część zysków.

Ponieważ występują one w obrocie giełdowym, ceny funduszy ulegają zmianie w trakcie sesji giełdowych w przeciwieństwie do funduszy powierniczych/a], których ceny ustalane są tylko raz dziennie. Jednostki funduszy ETF można szybko kupować i sprzedawać na platformach handlowych.

Dywidendy pochodzące z akcji spółek zgromadzonych w funduszach indeksowych mogą być wypłacane inwestorom (fundusze dystrybucyjne) lub ponownie inwestowane w fundusz (fundusze akumulacyjne). 

W jaki sposób wyliczane są indeksy giełdowe?

Pierwsze indeksy handlowe były obliczane w formie prostych średnich – cena składowych akcji była sumowana, a następnie dzielona przez liczbę spółek. W dzisiejszych czasach czołowe indeksy, takie jak Nasdaq 100 (US100) i Hang Seng przybierają postać średnich ważonych.

Indeksy akcji są przeliczane na różne sposoby w zależności od rodzajów spółek, których akcje zrzeszają oraz celów indeksu. Wzory niektórych indeksów przypisują większą wagę akcjom o wyższych cenach czy kapitalizacji rynkowej, zaś co poniektóre traktują wszystkie zgromadzone akcje z jednakową wagą. Dwa główne wzory obliczania wartości indeksu polegają na ważeniu ceną bądź kapitalizacją rynku.

 • Indeksy ważone ceną

W przypadku indeksów ważonych ceną waga poszczególnych akcji jest proporcjonalna do ich ceny zamiast rozmiaru spółki. Oznacza to, że spółki z akcjami o najwyższej cenie mają większy wpływ na wartość indeksu.  

Indeksy ważone ceną są mniej powszechne niż te oparte na kapitalizacji rynkowej. Przykładami indeksów ważonych ceną są m.in. amerykański Dow Jones Industrial Average (US30) oraz japoński Nikkei 225.

 • Indeksy ważone kapitalizacją rynkową

Indeksy ważone kapitalizacją rynkową opierają się na wycenie zrzeszanych spółek, przypisując im proporcjonalną wagę. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez przemnożenie ceny akcji spółki przez liczbę wyemitowanych akcji. Spółki o największej kapitalizacji rynkowej mają największy wpływ na wartość indeksu.

Kapitalizacja rynkowa

Kapitalizacja rynkowa każdej spółki jest obliczana na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie giełdowym. Kapitalizacja rynkowa spółki w wolnym obrocie jest niższa od kapitalizacji całkowitej, ponieważ pomija akcje będące w posiadaniu założycieli i wewnętrznych udziałowców. Przykładami indeksów ważonych kapitalizacją rynkową są FTSE 100 oraz DAX 40.

 • Indeksy nieważone

Indeksy nieważone (nazywane też równoważonymi) przypisują jednakową wagę wszystkim składowym spółkom. Takie podejście zmniejsza wpływ indywidualnych akcji na ogólne wyniki indeksu, ograniczając zmienność i zarazem osłabiając efekt nagłej hossy na określone akcje. 

S&P 500 Equal Weight Index (EWI) to równoważona wersja indeksu S&P 500, która stanowi alternatywę dla inwestorów zainteresowanych handlem indeksami o większej stabilności cen.

W jaki sposób formowane są indeksy?

Indeksy są zarządzane przez komitety ustalające kryteria, jakie muszą spełniać akcje spółek w celu włączenia ich do indeksu. 

Komitety indeksowe organizują regularne posiedzenia w celu weryfikacji reguł indeksu i podjęcia decyzji o włączeniu lub wykluczeniu kolejnych spółek. Niektóre komitety odbywają posiedzenia w systemie kwartalnym, a inne raz do roku. 

Część komitetów automatycznie usuwa akcje, które nie spełniają określonych kryteriów, a inne pozwalają im pozostać w puli lub wyznaczają czas na ponowne spełnienie warunków.

Rodzaje indeksów

Wyróżnia się wiele rodzajów indeksów dostosowanych do potrzeb inwestorów, w tym indeksy światowe, regionalne, krajowe, czy powiązane z określoną giełdą, branżą, walutą, bądź nastrojami.

Oprócz handlu indeksami akcji, inwestorzy mogą również obracać indeksami towarowymi lub obligacyjnymi.

 • Akcje

Indeksy akcji opierają swoje notowania na cenach swoich składowych akcji. Każdy indeks określa kryteria, jakie spełniać muszą spółki włączane do indeksu. 

Referencyjne indeksy giełdowe często pojawiają się w prasie i aktualnościach finansowych. Są one uważane za metrykę nastrojów biznesowych, wyników i sytuacji gospodarczej. 

Handel indeksami związanymi z określonymi gałęziami przemysłu cieszy się sporą popularnością wśród inwestorów. Dla przykładu, indeks NASDAQ 100 zrzesza największe spółki z sektorów niezwiązanych z finansami, które są notowane na giełdzie NASDAQ. Jako że indeks skupia się w dużej mierze na spółkach technologicznych, jest często traktowany jako barometr kondycji amerykańskiego sektora nowych technologii i należy do najpopularniejszych opcji w handlu indeksami akcji. 

 • Towary

Indeksy podążające za towarami z reguły opierają się na rynku spot lub kontraktach typu futures dla odzwierciedlenia ceny towarów, takich jak ropa naftowa, złoto, srebro, miedź, kawa, cukier

Przykładowo, indeks S&P GSCI Crude Oil pełni rolę wskaźnika referencyjnego, zaś United States Oil Fund podąża za dziennymi zmianami ceny ropy naftowej West Texas Intermediate (WTI).

Występują również indeksy akcji powiązane z towarami, które odzwierciedlają notowania akcji spółek działających w sektorze towarowym, w tym np. koncernów górniczych lub producentów ropy naftowej i gazu ziemnego. 

Fundusz Energy Select Sector SPDR (XLE) podąża za indeksem Energy Select Sector, w którego skład wchodzą amerykańskie spółki na rynku gazu ziemnego i ropy naftowej o wysokiej kapitalizacji, a także producenci sprzętu wykorzystywanego w branży. Fundusz ETF VanEck Junior Gold Miners (GDXJ) inwestuje natomiast w akcje małych spółek górniczych zajmujących się wydobyciem złota, wykorzystując MVIS Global Junior Gold Miners Index jako swój indeks bazowy.

 • Obligacje

Obligacje to papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu reprezentujące jednostki długu. Dokonując zakupu aplikacji, inwestorzy zasadniczo pożyczają pieniądze ich emitentowi, które są następnie zwracane wraz z odsetkami. 

Indeksy obligacji powstały w celu pomiaru wyników określonych sektorów rynku obligacji, takich jak obligacje korporacyjne, obligacje skarbowe i obligacje komunalne. Indeks S&P 500 Bond, który podąża za wynikami obligacji korporacyjnych, powstał jako odpowiednik indeksu S&P 500 służący do pomiaru rentowności inwestycji na rynku.

 • Waluty

Indeksy walutowe mają na celu pomiar wyników wybranej waluty bazowej. Przykładowo, indeks dolara amerykańskiego (DXY) odzwierciedla wartość USD względem koszyka innych walut i jest uważany za wiodący wskaźnik referencyjny siły amerykańskiej waluty. 

Wśród indeksów walutowych znajdziemy również Euro Currency Index (ECY), British Pound Currency Index (BXY) i wiele innych. 

 • Nastroje 

Indeksy związane z nastrojami odzwierciedlają nastawienie inwestorów na poszczególnych rynkach, które przejawia się np. zmiennością cen. Jednym ze znanych indeksów nastrojów jest Chicago Board of Options Exchange (CBOE) Volatility Index (VIX), który mierzy zmienność w kontraktach opcji na indeks S&P 500. 

Wzrost VIX oznacza zwiększoną zmienność na giełdzie, która często wiąże się ze wzmożonymi obawami i wyprzedażą aktywów. Z kolei niski poziom VIX charakteryzuje się względną stabilnością cen. 

Co wpływa na cenę indeksu?

Czynniki wpływające na cenę indeksu są w dużym stopniu zależne od zebranych w nim aktywów składowych. 

Przykładowo, ceny indeksów giełdowych zmieniają się wraz z cenami akcji spółek zrzeszanych w indeksie, zaś w przypadku indeksów towarowych głównym czynnikiem są wzrosty i spadki cen towarów. 

Doniesienia gospodarcze

Ogłaszane co kwartał odczyty produktu krajowego brutto (PKB) oraz miesięczne dane dotyczące produkcji przemysłowej i cen konsumpcyjnych są ważnymi czynnikami wpływającymi na rynki akcji oraz walut. Pozytywne wyniki gospodarcze w Stanach Zjednoczonych mogą na przykład skutkować umocnieniem indeksu dolara amerykańskiego. 

Stopy procentowe ustalane przez banki centralne, takie jak amerykańska Rezerwa Federalna (Fed), Bank Anglii (BoE) oraz Europejski Bank Centralny (EBC), mają również szeroki wpływ na kursy walut i notowania akcji. 

Ekspansyjna polityka monetarna, w tym niższe stopy procentowe i programy skupu aktywów często powodują hossy na rynku akcji i stymulują apetyt na ryzyko, zaś wysokie stopy procentowe często ograniczają atrakcyjność rynku akcji.

Wyniki finansowe spółek

Spółki notowane na giełdach są zobowiązanie do publikowania sprawozdań finansowych co kwartał lub pół roku, w zależności od wybranej giełdy. 

Okres po zakończeniu kwartału, w którym spółki ogłaszają swoje wyniki finansowe, określany jest mianem sezonu sprawozdawczego. Zmienność na rynku akcji zwyczajowo wzrasta w tym okresie w miarę reakcji inwestorów na bilanse poszczególnych spółek. 

Zapowiedzi spółek

Wraz ze sprawozdaniami finansowymi, inne ogłoszenia spółek – takie jak zapowiedzi nowych produktów, planowane fuzje i przejęcia oraz zmiany składu zarządu – mogą mieć wpływ na ceny akcji, które z kolei znajdują odzwierciedlenie w wartości indeksów giełdowych. 

Zmiany w składzie indeksu

Niektóre indeksy giełdowe przeprowadzają regularne bilanse w celu weryfikacji spełniania ustalonych kryteriów przez wszystkie składowe spółki. Indeksy S&P Dow Jones i MSCI są poddawane weryfikacji w okresach kwartalnych lub rocznych w oparciu o analizy przeprowadzane przez komitety indeksowe. 

W okresie bilansowym może pojawiać się czasem większa zmienność, jednak tego typu wydarzenia są z reguły ogłaszane z wyprzedzeniem i uwzględniane w bieżących wycenach inwestorów. 

Zmiany kursów walut

Zmiany kursów walut wpływają zarówno na szeroki rynek akcji, jak i indeksy walutowe. Indeksy akcji ważone względem spółek uzyskujących główną część przychodów w innych krajach mogą być podatne na zmienność kursów wymiany walut. 

Przykładowo, indeks FTSE 100 (UK100) obejmuje spółki, które zyskiwały na słabości funta brytyjskiego (GBP) w ostatnich latach, gdyż przekładała się ona na większe zyski po przeliczeniu na funty przychodów ze sprzedaży zagranicznej.

Wydarzenia geopolityczne

Wybory i inne wydarzenia polityczne mogą odciskać piętno na notowaniach akcji i kursach walut. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych wpływają na światowe rynki, ponieważ wielu inwestorów rozważa wpływ możliwej polityki nowego rządu na największą gospodarkę świata.

Napaść Rosji na Ukrainę miała poważny wpływ na rynki w obliczu zachodnich sankcji na rosyjską gospodarkę i zakłóceń w łańcuchach dostaw, co przełożyło się na wzrost cen surowców energetycznych i żywności.

Nastroje inwestorów

Nastroje inwestorów na rynku akcji mają duży wpływ na wartość indeksów. W początkowym okresie lockdownów związanych z pandemią Covid-19 miała miejsce szeroko zakrojona wyprzedaż indeksów na fali spodziewanego załamania popytu i nadchodzącej recesji. Indeksy zaczęły wracać do łask po udanych testach klinicznych szczepionek. 

W 2022 roku rosnące obawy związane z perspektywą kolejnej recesji wywołanej wysokimi stopami procentowymi i inflacją ponownie obciążyły indeksy rynku akcji.

Ceny towarów

Indeksy towarowe naturalnie reagują na zmiany na rynku towarów, niezależnie od tego, czy podążają bezpośrednio za cenami towarów, czy akcji spółek zaangażowanych w danym sektorze przemysłu. 

Dla przykładu, ceny akcji wiodących spółek z sektora nafty i gazu wzrosły wraz z cenami ropy naftowej, tym samym podnosząc wartość indeksów podążających za powiązanymi akcjami.

Handel indeksami a akcjami i walutami

Handel na indeksach oferuje ekspozycję na obszerny koszyk aktywów. Oznacza to, że np. w przypadku indeksów akcji niektóre składowe akcje mogą z czasem tracić lub zyskiwać na wartości. Będąca naturalną cechą indeksów dywersyfikacja pozwala częściowo zniwelować zmienność cen na rynku.

Wartość indeksów podlega fluktuacji w trakcie każdej sesji giełdowej, jednak z reguły są one odporne na wahania cen, za wyjątkiem drastycznych zmian wskutek krachu na rynku, wydarzeń geopolitycznych lub klęsk żywiołowych.

Dzięki dywersyfikacji handel na indeksach akcji jest mniej ryzykowny niż inwestowanie w pojedyncze akcje. Bankructwo spółki, której akcje zakupił inwestor, może oznaczać utratę całej zainwestowanej kwoty. Ulokowanie kapitału w regularnie bilansowanym indeksie jest bezpieczniejsze, gdyż akcje zagrożonych spółek są zastępowane akcjami kolejnej największej spółki spełniającej kryteria indeksu. 

W zależności od wielkości spółki-bankruta i wyników pozostałych spółek w indeksie, zdarzenie może, ale nie musi spowodować co najwyżej tymczasowego spadku wartości indeksu. 

Z drugiej strony, handel indeksami akcji ogranicza stopę zwrotu w porównaniu do zakupu akcji pojedynczej, prężnie rozwijającej się spółki. Indywidualne akcje wzrostowe mogą być nawet wielokrotnie rentowniejsze od indeksów, lecz pociągają również za sobą odpowiednio większe ryzyko.

Handel indeksami może być obarczony mniejszym ryzykiem niż handel na rynku (forex). Inwestorzy na rynku forex spekulują na parach walutowych, aby wygenerować zysk ze wzrostu lub spadku ceny jednej waluty względem innej, co wiąże się z ryzykiem w przypadku zmiany kursu w kierunku innym niż przewidywany. 

Podczas gdy handel akcjami zakłada spekulowanie na wartości indywidualnych akcji, handel na rynku forex polega na spekulowaniu na wartości wybranej waluty. Warto też wspomnieć, że rynek forex odznacza się wysoką płynnością i pozostaje dostępny 24 godziny na dobę z wyłączeniem weekendów w związku z wymianą walut w różnych strefach czasowych.

 

Indeksy

Akcje

Waluty

Aktywa bazowe

Koszyk aktywów, takich jak akcje, obligacje, towary, waluty

Akcje spółek

Waluty

Czynniki wpływające na ceny

Nastroje inwestorów, publikacje ekonomiczne, ceny aktywów bazowych, wydarzenia geopolityczne

Sprawozdania finansowe i zapowiedzi spółek, nastroje inwestorów, wydarzenia geopolityczne

Publikacje ekonomiczne, wydarzenia geopolityczne

Instrumenty dostępne do handlu i inwestycji

Fundusze giełdowe (ETF), fundusze powiernicze, instrumenty pochodne: kontrakty na różnice kursowe, kontrakty futures, opcje

Kupno i sprzedaż akcji bazowych, instrumenty pochodne: kontrakty na różnice kursowe, kontrakty futures, opcje

Kupno i sprzedaż walut bazowych, instrumenty pochodne: kontrakty na różnice kursowe, kontrakty futures, opcje

Jak handlować na indeksach

Aby zacząć handlować na indeksach, warto poznać trzy główne sposoby zapewnienia ekspozycji na indeksy w portfelu inwestycyjnym.

Indeksy gotówkowe

Indeksy gotówkowe umożliwiają inwestorom spekulowanie krótkimi pozycjami na indeksy w ciągu dnia. Z reguły odznaczają się one węższymi spreadami niż kontrakty na rynki futures i utrzymują się blisko ceny spot, co zapewnia uczciwą wycenę kontraktów futures miesiąc do przodu. Jako że indeksy gotówkowe są objęte dodatkowymi opłatami za utrzymywanie pozycji z dnia na dzień, inwestorzy zazwyczaj finalizują transakcje w tym samym dniu. 

Indeksowe kontrakty futures i opcje

Handel kontraktami futures na indeksy oraz opcje może być korzystniejszy niż produkty gotówkowe w przypadku długich pozycji, gdyż posiadają one szersze spready i są objęte opłatami za utrzymywanie pozycji z dnia na dzień. Kontrakty typu futures na indeksy to instrumenty pochodne opierające się na prognozowanej przez inwestorów wartości indeksu w przyszłości. W chwili wygaśnięcia kontraktu, inwestor może go rozliczyć lub przedłużyć termin ważności na następny okres.

Fundusze ETF

Jednym z najpopularniejszych sposobów handlu indeksami jest kupno i sprzedaż ETF-ów i innych funduszy indeksowych podążających za określonymi indeksami. Fundusze ETF lokują kapitał w aktywach składowych indeksu, stosując identyczny system ważenia i proporcje aktywów. Zarządcy funduszy ETF wskazują wybrany indeks referencyjny i opracowują wykresy porównujące wyniki funduszu z danym indeksem. Dzięki temu podejściu fundusze ETF oferują początkującym inwestorom łatwą możliwość uzyskania ekspozycji na indeksy i rozpoczęcia handlu na indeksach akcji. Są one generalnie przeznaczone jako narzędzia inwestycji długoterminowych.  

Kontrakty CFD

Kontrakty na różnice kursowe (CFD) są kolejną popularną formą spekulowania na wartość indeksów. Stanowią one rodzaj umowy między inwestorem a maklerem, której założeniem jest spekulacja na różnicy w cenie aktywów pomiędzy momentem otwarcia i zamknięcia pozycji. Inwestorzy mogą zdecydować się na długie pozycje, jeżeli spodziewają się wzrostu ceny lub tzw. krótką sprzedaż, jeśli przewidują spadek ceny. 

Kontrakty CFD są produktami lewarowanymi, którymi można handlować z depozytem zabezpieczającym w celu maksymalizacji stopy zwrotu przy mniejszym kapitale początkowym. Należy jednak pamiętać, że handel kontraktami CFD na indeksy akcji jest ryzykowny, a zastosowanie dźwigni finansowej może oznaczać duże straty.  

Na czym polega strategia handlu indeksami?

Przed przystąpieniem do handlu indeksami powinno się opracować jasną strategię. 

Podobnie jak w przypadku dowolnych innych aktywów, istnieją różne strategie handlu indeksami wspierające podejmowanie spójnych decyzji w zakresie otwierania i zamykania pozycji. Konsekwentne stosowanie strategii pozwala wyeliminować wpływ emocji na proces decyzyjny i uniknąć gwałtownego kupna lub wyprzedaży aktywów na fali paniki. 

Solidna strategia handlu indeksami może uwzględniać analizę fundamentalną i analizę techniczną w celu uzyskania kompleksowego wglądu w rynek.

Wśród często stosowanych wskaźników technicznych wymienić należy trendy cenowe lub oscylatory służące wyznaczaniu kierunków zmiany cen, wskaźniki dynamiki (momentum) obrazujące siłę trendu, wolumeny obrotu określające wielkość transakcji przy zmianie cen, a także wskaźniki zmienności przedstawiające zakres zmiany cen w danym przedziale czasowym.

Poniżej przedstawimy trzy przykłady strategii handlu indeksami.

Handel na trendach (trend trading)

Strategia oparta na trendach w handlu indeksami akcji polega na stosowaniu narzędzi analizy technicznej do identyfikowania trendów, czyli zmian cen w pojedynczym kierunku w dłuższej perspektywie. 

W oparciu o sygnały pochodzące ze wskaźników technicznych cena może ulegać dalszym zmianom w ramach bieżącego trendu lub może dojść do odwrócenia trendu. Dzięki opartemu o dane podejściu inwestor może skuteczniej zidentyfikować najkorzystniejszy indeks do kupienia w danym momencie i trafnie wyznaczyć optymalny moment sprzedaży.

Handel na punktach wsparcia i oporu (support and resistance trading)

Narzędzia analizy technicznej pomagają również zidentyfikować poziom wsparcia oznaczający minimalną cenę indeksu oraz poziomu oporu, czyli trudny do przełamania górny pułap ceny. Po zidentyfikowaniu wsparcia i oporu inwestor może składać zlecenia take profit, stop loss lub zlecenia z limitem, aby zautomatyzować proces kupna i sprzedaży indeksu w wybranym zakresie cenowym.

Handel na wyłamaniach (breakout trading)

Stosując analizę techniczną do identyfikacji poziomów wsparcia i oporu, inwestor może również skorzystać ze strategii handlu indeksami opartej na wyłamaniach, której celem jest spekulowanie na cenach wykraczających poza przedział wsparcia i oporu ceny. 

Wyłamania mogą stanowić silne sygnały kontynuacji trendu w określonym kierunku, oferując potencjalną możliwość zajmowania długich pozycji na wyłamaniach oporu lub sprzedaży indeksów, które spadły poniżej poziomu wsparcia. W oparciu o zgromadzone sygnały inwestorzy mogą później skutecznie wyznaczyć najkorzystniejsze indeksy do handlu. 

Jak handlować kontraktami CFD na indeksy

Kontrakty na różnice kursowe (CFD) są rodzajem umowy między maklerem a inwestorem, w ramach której jedna ze stron zgadza się wypłacić drugiej różnicę w wartości aktywów lub papierów wartościowych. Celem inwestora jest spekulowanie na różnicy między ceną aktywa w momencie otwarcia i zamknięcia transakcji.

Handel na indeksach przy użyciu kontraktów CFD umożliwia generowanie potencjalnych zysków na fluktuacjach ceny w obu kierunkach, ale może też wiązać się z większymi stratami. Przykładowa transakcja CFD na indeks FTSE100 może wyglądać następująco: 

Długa pozycja – jeżeli inwestor przewiduje wzrost wartości FTSE 100.

Krótka pozycja – jeżeli inwestor przewiduje spadek wartości FTSE 100.

W przeciwieństwie do kontraktów CFD, bezpośrednia inwestycja w fundusz indeksowy generuje zysk wyłącznie przy wzroście wartości indeksu lub stratę w przypadku spadku ceny. 

Handel kontraktami CFD na indeksy akcji odbywa się bezpośrednio pomiędzy inwestorem a maklerem CFD, a nie za pośrednictwem giełdy lub zarządcy funduszu powierniczego.

Aby zacząć handlować kontraktami CFD na indeksy, wystarczy wykonać następujące kroki:

 1. Utwórz konto do obrotu kontraktami CFD.

 2. Wybierz indeks bazowy, na którym chcesz handlować.

 3. Wykorzystaj obraną strategię, aby zidentyfikować potencjalne trendy.

 4. Zleć swoją pierwszą transakcję. Możesz skorzystać z narzędzi zarządzania ryzykiem takich jak zlecenia typu stop, limit lub take profit. 

 5. Monitoruj swoją transakcję stosując analizę techniczną i fundamentalną.

 6. Zamknij pozycję zgodnie z wytycznymi przyjętej strategii.

Zalety i wady kontraktów CFD na indeksy

Handel kontraktami CFD na indeksy pozwala zwiększyć swoją ekspozycję na rynki finansowe i potencjalnie czerpać zyski z trendów cenowych bez nabywania indeksu bazowego. Warto jednak pamiętać, że szansa na pokaźny zysk wiąże się nieodłącznie z ryzykiem dużych strat. 

W przeciwieństwie do kontraktów typu futures i funduszy ETF, kontrakty CFD oferują możliwość handlu w obu kierunkach poprzez otwieranie długich pozycji na indeks, jeżeli przewiduje się wzrost ceny lub krótkich w obliczu prognozowanych spadków.

Ponadto handel indeksami akcji za pośrednictwem kontraktów CFD odbywa się często bez prowizji, gdyż maklerzy czerpią zyski ze spreadu i klientów spekulujących na ogólnej zmianie ceny.

Możliwość handlu z depozytem zabezpieczającym oznacza, że inwestor może otwierać większe pozycje przy mniejszym wkładzie kapitału. Przykładowo, 5% depozyt na indeksy sprawia, że inwestor musi zdeponować zaledwie 5% wartości otwieranej transakcji, a pozostała część jest pokrywana przez dostawcę kontraktu CFD. 

Należy jednak pamiętać, że handel indeksami akcji w formie kontraktów CFD wiąże się również z ryzykiem, ponieważ są to produkty lewarowane, które potęgują straty, jeżeli cena zmieni się w kierunku przeciwnym do pozycji inwestora, lub zysk, jeżeli cena zmieni się w przewidywanym warunku. Przed przystąpieniem do transakcji zaleca się dokładne zapoznanie z mechanizmem dźwigni finansowej w obrocie kontraktami CFD.

Wskazówki dla początkujących i doświadczonych inwestorów

Zarówno początkujący, jak i doświadczeni inwestorzy powinni wnikliwie śledzić sytuację na rynku, aby móc podejmować w pełni świadome decyzje.

W tym względzie korzystnym nawykiem jest obserwowanie analiz i komentarzy dotyczących wybranego indeksu i jego aktywów składowych (akcji, towarów lub walut). 

Równie ważnym źródłem informacji są dane makroekonomiczne mogące wpływać na indeks, zmiany i zapowiedzi władz państwowych oraz istotne wydarzenia geopolityczne, które mogą prowadzić do wzrostów lub spadków na rynkach. 

Warto też nauczyć się analizować wykresy cenowe przy użyciu oscylatorów i innych wskaźników technicznych, aby skuteczniej identyfikować potencjalne punkty wejścia i zamknięcia transakcji.

Dlaczego warto handlować kontraktami CFD na indeksy w Capital.com?

Platforma handlowa Capital.com oferuje wiele przydatnych funkcji w handlu kontraktami CFD na indeksy akcji:

Zaawansowana technologia SI w sercu platformy: użytkownicy mają dostęp do spersonalizowanego zbioru aktualności z treściami dopasowanymi do indywidualnych preferencji. Sieć neuronowa analizuje zachowania użytkowników w aplikacji, sugerując filmy i artykuły związane z indywidualną strategią inwestycyjną.

Handel z depozytem zabezpieczającym: dzięki możliwości handlu z depozytem zabezpieczającym Capital.com umożliwia inwestowanie w US100, DE40, UK100, US30, US 500, FR40, HK50, AU200, EU50 i inne indeksy nawet przy ograniczonym wkładzie kapitału. Należy jednak pamiętać, że kontrakty CFD są produktami lewarowanymi, co oznacza potencjalnie większe zyski, jak i straty. 

Handel na różnicy w cenie: wybierając CFD na indeksy, inwestor nie nabywa aktywów bazowych, a jedynie spekuluje na wzroście lub spadku jego wartości rynkowej. Kontrakty CFD umożliwiają zajęcie krótkiej lub długiej pozycji, stosowanie zleceń stop i limit losses, a także realizowanie indywidualnych scenariuszy inwestycyjnych. Handel CFD przypomina tradycyjne inwestowanie na giełdzie w kwestii obieranych strategii, ale stanowi z reguły rodzaj inwestycji krótkoterminowej ze względu na op

Na czym polega handel na indeksach?

Handel indeksami oznacza kupno i sprzedaż produktów finansowych powiązanych z indeksami akcji lub innych aktywów. Jest to popularne rozwiązanie wśród nowych inwestorów, które umożliwia zdobycie szerokiej ekspozycji na rynki finansowe bez bezpośredniego nabywania akcji spółek, obligacji, towarów lub walut.

Jak handlować indeksami giełdowymi

Indeksami można handlować za pomocą kontraktów futures, kontraktów opcji, funduszy giełdowych (ETF) lub kontraktów na różnice kursowe (CFD). Po dokonaniu wyboru indeksu bazowego należy przyjąć jasno określoną strategię inwestycyjną i otworzyć pozycję. Korzystając z narzędzi analizy technicznej i analizy fundamentalnej można skuteczniej zidentyfikować punkt wejścia i wyjścia z transakcji.

Kiedy najlepiej handlować indeksami?

Najlepsza pora na handel określonym indeksem zależy od jego pochodzenia, zawartych w nim aktywów oraz godzin otwarcia giełdy, jeżeli jest to indeks giełdowy. Innymi ważnymi czynnikami mogą być sprawozdania spółek, publikacje danych gospodarczych, czy wydarzenia polityczne wpływające na zmienność cen.

Jakie są podobieństwa i różnice między handlem indeksami a akcjami?

Wybór pomiędzy handlem indeksami a akcjami zależy od indywidualnych uwarunkowań każdego inwestora. Handel indeksami może być z zasady mniej ryzykowny, ponieważ zamiast pojedynczych aktywów oferuje ekspozycję na cały koszyk akcji, kontraktów futures na towary czy obligacji, co zwiększa dywersyfikację. W efekcie handel na indeksach może ograniczać straty wynikające np. z bankructwa określonej spółki. Z drugiej strony, rozproszona ekspozycja na akcje dużej liczby spółek może też ograniczać potencjalną rentowność tzw. akcji rozwojowych. Ostatecznie każdy inwestor musi samodzielnie wybrać aktywa odpowiednie dla siebie, pamiętając by nigdy nie inwestować pieniędzy, na których stratę nie może sobie pozwolić.

Udostępnij artykuł

Najczęściej handlowane

+1.450%
+0.620%
+1.140%
+1.100%
+0.440%

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować