Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 75% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Kompleksowy przewodnik po handlu z depozytem zabezpieczającym

Na czym polega margin trading? Jakie niesie ze sobą korzyści i ryzyko? Dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć, aby rozpocząć handel z depozytem zabezpieczającym w Capital.com.

Handel z depozytem zabezpieczającym polega na pokryciu przez inwestora tylko procentowej części kosztu inwestycji i pożyczenie pozostałych środków od maklera.

Handel z depozytem zabezpieczającym umożliwia czerpanie zysku z fluktuacji cen aktywów, na których zakup inwestor mógłby normalnie nie móc sobie pozwolić. Należy jednak pamiętać, że handel z depozytem może nie tylko zwiększać potencjalny zysk, ale również ryzyko i straty.

Na czym polega handel z depozytem zabezpieczającym? W tym przewodniku omówimy zagadnienie handlu z depozytem zabezpieczającym, najważniejsze techniki i pojęcia takie jak dźwignia finansowa oraz wezwanie do uzupełnienia depozytu, a także zalety i czynniki ryzyka związane z tą formą inwestowania.

Czym jest handel z depozytem zabezpieczającym?

Handel z depozytem zabezpieczającym pozwala uniknąć konieczności pokrycia pełnej ceny aktywów. Zamiast tego inwestor musi wpłacić jedynie ułamek wartości bazowych papierów wartościowych, a pozostała kwota potrzebna do zrealizowania transakcji z depozytem jest pożyczana od maklera.

Czym jest depozyt zabezpieczający w handlu? Wyróżnia się dwa rodzaje depozytów, o których powinni wiedzieć inwestorzy. Kwota potrzebna do otwarcia pozycji to tzw. początkowy lub wymagany depozyt. Jego wysokość jest określana przez poziom dźwigni finansowej wykorzystywanej przez inwestora, którą wyraża tak zwany wskaźnik dźwigni.

 • wskaźnik dźwigni 2:1 = 50% depozytu
 • wskaźnik dźwigni 5:1 = 20% depozytu
 • wskaźnik dźwigni 10:1 = 10% depozytu
 • wskaźnik dźwigni 20:1 = 5% depozytu​
 • wskaźnik dźwigni 30:1 = 3,3333% depozytu

Dodatkowo obowiązuje również limit wymagany do utrzymania otwartej transakcji oparty na ogólnym depozycie obowiązkowym, czyli kapitale, jakim musi dysponować inwestor (łączna wartość konta). Zgodnie z prawem maksymalny wskaźnik dźwigni dla klientów detalicznych jest zależny od rodzaju aktywów i zamyka się w przedziale od 2:1 do 30:1.

Maklerzy wymagają utrzymywania zdolności do pokrycia wyniku transakcji w celu ograniczenia ryzyka. Jeżeli inwestor nie dysponuje wystarczającym kapitałem do pokrycia potencjalnych strat, może otrzymać od maklera wezwanie do uzupełnienia depozytu, w ramach którego będzie zobowiązany do zasilenia swojego konta lub zamknięcia stratnych transakcji. Jeżeli wyniki pozycji w dalszym ciągu będą się pogarszać, może dojść do jej automatycznego zamknięcia.

Przykład transakcji z depozytem zabezpieczającym

Przyjmijmy, że inwestor przeznacza 20 USD w gotówce na zasilenie swojego konta i przeznacza je na handel kontraktami CFD na akcje. Przy zastosowaniu wskaźnika dźwigni 5:1, będzie on mógł obracać aktywami o wartości 100 USD, gdyż każdy dolar depozytu początkowego wart będzie 20% łącznej kwoty transakcji. Makler pokrywa różnicę między 1 a 5 USD, przez co kwota 20 USD osiągnie efektywną wartość 100 USD.

W przypadku wskaźnika dźwigni 10:1 (10% depozyt) inwestor mógłby obracać aktywami o wartości 200 USD, ponieważ każdy dolar reprezentowałby zaledwie 10% wartości transakcji i 10 USD po zastosowaniu dźwigni.

Jeżeli wskaźnik dźwigni wzrósłby do 20:1 (5% depozyt), inwestor mógłby obracać kwotą 400 USD przy wkładzie własnym 20 USD. Każdy rodzaj aktywów posiada odrębny wskaźnik dźwigni, wyrażany również jako procentowy depozyt.

Jak działa handel z depozytem zabezpieczającym?

Inwestorzy prowadzący handel z depozytem wykorzystują mechanizm dźwigni finansowej w nadziei na zgromadzenie zysków przekraczających odsetki należne od pożyczonej kwoty. Dźwignia finansowa może prowadzić do szybkiego spotęgowania zarówno zysków, jak i strat, przez co ta strategia handlu obarczona jest wysokim ryzykiem.

Załóżmy, że inwestor chce wykonać transakcję na akcjach Tesla (TSLA) których wartość w dniu 31 maja wynosiła 600 USD za jednostkę. Aby zakupić 10 akcji, inwestor musiałby przeznaczyć 6000 USD, których może nie posiadać. Przy zastosowaniu dźwigni 5:1, potrzebowałby on jedynie 1200 USD depozytu początkowego, aby otworzyć pozycję, a pozostałą kwotę pożyczyłby od maklera.

Jeżeli cena akcji wzrosłaby do 615 USD, zysk inwestora wyniósłby 150 USD. Wynika to z przemnożenia 10 akcji przez różnicę między nową ceną a ceną zakupu wynoszącą 600 USD. Mimo że w rzeczywistości cena akcji Tesla wzrosła o zaledwie 2,5%, transakcja z depozytem przemnożyła (stopę zwrotu inwestycji) do 12,5%.

Naturalnie oznacza to również, że spadek ceny o 15 USD do 585 USD za akcję wiązałby się ze stratą 150 USD, czyli 12,5% depozytu inwestora, przy założeniu, że nie złożyłby on zlecenia stop loss.

Cena aktywa

W przypadku jednoczesnego otwarcia większej liczby transakcji lub handlu na wysoce zmiennych klasach aktywów, które są podatne na gwałtowne wahania ceny, suma strat inwestora może znacząco wzrosnąć w krótkim czasie.

Minimalny kapitał własny

Kwota wymagana do otwarcia transakcji jest zamiennie określana mianem depozytu, depozytu zabezpieczającego, depozytu początkowego lub wymaganego depozytu w zależności od źródła. W Capital.com najczęściej określamy ją mianem wymaganego depozytu.

Wielkość wymaganego depozytu jest zależna od rodzaju aktywów, którymi chce obracać inwestor. Oblicza się go jako wartość procentową ceny aktywa i określa mianem wskaźnika depozytu. Wymagany depozyt jest ustalany z osobna dla każdego instrumentu.

W przypadku kontraktów na różnice kursowe (CFD), wymagany depozyt dla wielu par walutowych wynosi 3,3333%. Z kolei w handlu indeksami i popularnymi towarami giełdowymi, takimi jak złoto, wymagany depozyt wynosi 5%.

Bardziej ryzykowne aktywa, takie jak kryptowaluty, które nie są dostępne dla klientów detalicznych w Wielkiej Brytanii, mogą wymagać depozytu zabezpieczającego na poziomie 50%.

Jeśli inwestor posiada większą liczbę jednocześnie otwartych pozycji, suma wymaganych depozytów do każdej transakcji określana jest jako wykorzystany depozyt, zaś kwota pozostała do otwierania nowych transakcji nosi nazwę wolnych środków.

Obowiązkowy depozyt zabezpieczający

Oprócz wymaganego depozytu początkowego, czyli kwoty niezbędnej do otwarcia transakcji, inwestor potrzebuje również środków na pokrycie obowiązkowego depozytu zabezpieczającego w celu utrzymania otwartej transakcji.

Dokładna suma środków, jaką inwestor musi posiadać na koncie depozytowym zależy od wartości otwieranych transakcji i tego, czy znajdują się one aktualnie w pozycji generującej zyski, czy też straty.

Pieniądze zgromadzone na koncie inwestora to jego środki lub saldo gotówkowe, natomiast termin kapitał określa środki wraz z niezrealizowanymi zyskami i stratami. Depozyt to suma wymaganych środków, która musi znaleźć pokrycie w kapitale. Oblicza się ją na podstawie bieżącej ceny zamknięcia otwartych pozycji przemnożonej przez liczbę kontraktów oraz wskaźnik dźwigni finansowej. Poziom depozytu to kapitał podzielony przez depozyt.

W efekcie łączna kwota depozytu, którą musi dysponować inwestor, ulega ciągłym zmianom wraz ze wzrostem lub spadkiem wartości bieżących transakcji. Kapitał inwestora powinien przez cały czas pokrywać minimum 100% sumy depozytu.

Inwestor powinien przez cały czas obserwować otwarte transakcje, by zapewnić pełne pokrycie depozytu. W przeciwnym razie może on otrzymać wezwanie do uzupełnienia salda, aby zwiększyć dostępny kapitał lub zamknięcia pozycji w celu obniżenia sumy wymaganego depozytu.

Limit kredytowy lub obowiązkowy depozyt zabezpieczający

Oprócz wymaganego depozytu inwestor musi posiadać wystarczające łączne saldo depozytowe na koncie, czyli wolne środki, które nie są aktualnie wykorzystywane w ramach transakcji. Zapewniają one pokrycie ryzyka niekorzystnego obrotu transakcji.

Dokładna suma środków, jaką inwestor musi posiadać na koncie depozytowym zależy od wartości otwieranych transakcji i tego, czy znajdują się one aktualnie w pozycji generującej zyski, czy też straty.

Pieniądze zgromadzone na koncie inwestora są jego kapitałem, zaś potencjalne zobowiązania wynikające ze stratnych pozycji stanowią jego depozyt zabezpieczający. Łączny poziom depozytu (zazwyczaj wyrażany jako wartość procentowa) to kapitał inwestora podzielony przez depozyt zabezpieczający.

W efekcie łączna kwota depozytu, którą musi dysponować inwestor, ulega ciągłym zmianom wraz ze wzrostem lub spadkiem wartości bieżących transakcji. Łączny depozyt inwestora powinien zawsze wystarczać do pokrycia co najmniej 100% potencjalnych strat.

Inwestor powinien przez cały czas obserwować otwarte transakcje, by zapewnić pełne pokrycie depozytu. W przeciwnym razie może on otrzymać wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego dodatkowymi środkami.

Wezwania do uzupełnienia depozytu – jak ich uniknąć?

Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego to ostrzeżenie, że transakcja przybrała obrót niekorzystny dla inwestora i nie posiada on wystarczających środków na pokrycie strat. Wezwanie do uzupełnienia depozytu występuje w sytuacji, gdy kapitał zgromadzony na koncie depozytowym inwestora staje się niewystarczającym zabezpieczeniem pożyczonych pieniędzy.

Innymi słowy oznacza to, że niebawem osiągnięty zostanie maksymalny poziom pożyczki, jakiej makler jest skłonny udzielić inwestorowi, co stwarza konieczność zasilenia konta dodatkowymi środkami lub zamknięcia pozycji w celu uniknięcia dalszych strat.

Nie należy ignorować otrzymanego wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Może to prowadzić do automatycznego zamknięcia pozycji przez maklera i w konsekwencji utraty wszystkich środków przeznaczonych na transakcję.

Według stanu na 22 maja 2022 r., Capital.com wysyła klientom około 38,5 tys. wezwań do uzupełnienia depozytu każdego dnia.

Aby zapobiec wezwaniu do uzupełnienia depozytu, inwestor powinien stosować narzędzia zarządzania ryzykiem (takie jak zlecenia typu stop), zasilić swoje konto, aby zwiększyć dostępny kapitał lub zmniejszyć wymagany poziom depozytu poprzez zamknięcie pozycji. Zawsze lepiej być przygotowanym na najczarniejszy scenariusz, ponieważ rynki są zmienne i bardzo trudne do przewidzenia z odpowiednią precyzją.

Jak uniknąć wezwania do uzupełnienia depozytu

Dlaczego zlecenia typu stop są takie ważne?

Zlecenie stop lub stop loss to mechanizm zamykania pozycji po osiągnięciu ustalonej przez inwestora ceny. Oznacza to, że jeśli transakcja przybierze obrót niekorzystny dla inwestora, może zostać automatycznie zamknięta przed nagromadzeniem zbyt dużych strat, mogących prowadzić do wezwania do uzupełnienia depozytu.

Zlecenie stop loss to sposób na ograniczanie ryzyka. Zakładając, że inwestor kupuje aktywa za 100 USD w ramach kontraktów CFD, może on ustawić zlecenie stop loss na poziomie 95 USD, aby automatycznie sprzedać pozycję po osiągnięciu limitu.

Z kolei w przypadku krótkich pozycjiinwestor może złożyć zlecenie stop loss z wyższą ceną, np., 105 USD, aby zapobiec stratom związanym z nieprzewidzianym wzrostem ceny aktywa.

Zlecenia stop loss

Należy jednak zaznaczyć, że choć zlecenie stop loss jest aktywowane przy osiągnięciu określonego limitu ceny, jego realizacja odbywa po następnym dostępnym poziomie ceny. Oznacza to, że w przypadku luki na rynku, transakcja może zostać zamknięta po mniej korzystnej cenie od ustalonego limitu. Takie zjawisko określa się mianem poślizgu. Aby go uniknąć, można zastosować zlecenie typu gwarantowany stop loss.

Gwarantowany stop loss działa podobnie do zwykłego zlecenia stop loss, jednak skutkuje zamknięciem pozycji po wyznaczonej cenie, pozwalając uniknąć poślizgu. Warto jednak zaznaczyć, że zlecenia typu gwarantowany stop loss są często obarczone niewielką opłatą dodatkową.

Jak handlować z depozytem zabezpieczającym?

W kontekście tradycyjnego inwestowania kupno z depozytem zabezpieczającym oznacza pożyczanie od maklera środków na zakup akcji. Mechanizm depozytu wykorzystuje się jednak również w handlu instrumentami pochodnymi, takimi jak kontrakty na różnice kursowe (CFD). Kontrakty CFD umożliwiają spekulowanie na zmianach cen akcji, towarów, walut, indeksów oraz kryptowalut (niedostępne dla klientów detalicznych z Wielkiej Brytanii).

Aby wykonać transakcję z depozytem zabezpieczającym, należy wykonać następujące kroki:

Krok 1: Otwórz konto depozytowe

Aby przystąpić do handlu z depozytem zabezpieczającym, należy posiadać specjalny rodzaj konta zwany kontem depozytowym (ang. margin account).

Jest to konto obsługiwane przez maklera, który zgadza się udzielić inwestorowi pożyczki w celu zwiększenia wartości wykonywanych transakcji i zastosowania dźwigni finansowej. Korzystanie z kont depozytowych umożliwia powiększenie potencjalnych zysków oraz strat.

Posiadając konto depozytowe do obrotu akcjami, inwestor może pożyczyć do 50% ceny kupna akcji. W przypadku konta depozytowego CFD proporcja pożyczanych środków może być jeszcze większa.

Krok 2: Zdeponuj środki zgodnie z wymaganiami maklera

Minimalny depozyt początkowy w Capital.com wynosi 20 USD dla kart kredytowych, debetowych oraz Apple Pay, bądź 250 USD w przypadku przelewów bankowych.

Krok 3: Wybierz aktywa, na których chcesz wykonać transakcje z depozytem zabezpieczającym

Według stanu na 1 czerwca 2022 r. udostępniamy 4202 różnych akcji, 25 towarów giełdowych, 20 indeksów, 138 par walutowych oraz 154 kryptowaluty (niedostępne w Wielkiej Brytanii) do handlu w formie kontraktów CFD w Capital.com

Krok 4: Spełnij wymagania obowiązkowego depozytu zabezpieczającego

Inwestor powinien przez cały czas posiadać na koncie depozytowym wystarczającą sumę środków na pokrycie wszystkich otwartych pozycji. Innymi słowy, kapitał inwestora musi zawsze pokrywać 100% kwoty depozytu zabezpieczającego.

Przewodnik

Stosowanie depozytu zabezpieczającego dla różnych klas aktywów

Inwestor może korzystać z depozytu zabezpieczającego w handlu większością klas aktywów, takich jak akcje i kontrakty CFD.

Akcje i udziały

Jeżeli inwestor planuje zakup akcji dużej spółki, makler może wymagać 50% depozytu zabezpieczającego. Oznacza to, że jeśli inwestor przeznaczyłby na zakup akcji 50 000 GBP, makler nabyłby dla niego akcje warte 100 000 GBP.

W takiej sytuacji 20% wzrost ceny akcji przełożyłby się na zysk zbliżony do 20 000 GBP po potrąceniu odsetek i opłat transakcyjnych.

Problem pojawia się w sytuacji, gdy cena akcji spadnie o 20% – wówczas strata inwestora wyniesie 20 000 GBP powiększone o odsetki od pożyczonych 50 000 GBP i opłaty transakcyjne. Na tym polega właśnie ryzyko w handlu z depozytem zabezpieczającym – może on przynosić duże zyski, ale też równie duże straty.

Kontrakty na różnice kursowe (CFD)

Bezpośredni handel akcjami z depozytem zabezpieczającym jest zarezerwowany dla doświadczonych inwestorów, którzy przeszli weryfikację ze strony maklera i posiadają solidną historię kredytową. Mechanizm handlu z depozytem jest jednak dostępny również dla inwestorów detalicznych w odniesieniu do instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty CFD.

Inwestor będący posiadaczem akcji może na przykład handlować kontraktami CFD w ramach zabezpieczenia przed spadkiem ceny akcji.

Może on również zająć tzw. krótką pozycję w formie kontraktu CFD. Krótka sprzedaż akcji oznacza ich pożyczenie z innego źródła i sprzedaż po bieżącej cenie w oczekiwaniu, że cena akcji spadnie.

W następnym kroku inwestor ponownie kupuje i zwraca pożyczone akcje po spadku ich ceny, zachowując różnicę pomiędzy pierwotną ceną sprzedaży a nową ceną kupna.

Kontrakty CFD oferują możliwość prowadzenia krótkiej sprzedaży tanim kosztem, gdyż pozwalają uniknąć rzeczywistego pożyczania lub posiadania aktywów bazowych.

Jak używać kontraktów CFD w formie zabezpieczenia (hedgingu)

Zakładając, że inwestor posiada 1000 akcji spółki ABC i obawia się spadku ceny, może wykonać krótką transakcję CFD na udziałach tej samej spółki.

Jeżeli cena rzeczywiście spadnie, inwestor poniesie stratę na akcjach, ale będzie mógł ją odrobić na transakcji CFD (z potrąceniem odsetek od pożyczonych środków i opłat transakcyjnych).

Inwestorzy nie zabezpieczają się wyłącznie przed zmianami cen akcji. Handlując z depozytem zabezpieczającym można też spekulować na kursach walut, wzrostach i spadkach wartości indeksów, czy też cen towarów giełdowych.

Handel z depozytem nie jest ograniczony do pojedynczej klasy aktywów.

Handel z depozytem dla inwestorów detalicznych

Uproszczony handel z depozytem zabezpieczającym, oparty na zautomatyzowanych systemach online i aplikacjach mobilnych, jest teraz dostępny dla inwestorów detalicznych, często w formie kontraktów CFD.

W wielu przypadkach do rozpoczęcia handlu potrzebna jest tylko niewielka suma pieniędzy, a transakcje są w większości zamykane jeszcze tego samego dnia. Kontrakty CFD są uznawane za formę inwestycji krótkoterminowej realizowanej w ramach pojedynczej sesji (tzw. day trading) ze względu na opłaty overnight.

Systemy obrotu podlegają ścisłemu nadzorowi organów regulacyjnych, które często ustalają maksymalny dozwolony poziom dźwigni finansowej.

Najkorzystniejszy scenariusz zakłada czerpanie zwiększonych zysków z handlu z depozytem zabezpieczającym, jednocześnie unikając jednakowo zwiększonych strat.

Początkujący inwestor może zachować ostrożność, stosując zlecenia z limitem zamiast zleceń rynkowych lub ustalając poziom stop loss, aby ograniczyć ewentualne straty. Powinien też monitorować swoje transakcje i szybko zamykać stratne pozycje, aby uniknąć wezwania do uzupełnienia depozytu i automatycznego zamknięcia pozycji.

W przypadku nagłej, niekorzystnej dla pozycji inwestora zmiany na rynku, może on potencjalnie stracić całą kwotę na rachunku depozytowym i wciąż posiadać dodatkowe zobowiązania.

Nawet jeśli makler dołoży wszelkich starań, by zamknąć wszystkie pozycje inwestora, może nie być w stanie tego zrobić wystarczająco szybko, aby zapobiec stratom.

Niektóre platformy dla inwestorów detalicznych, takie jak Capital.com, oferują gwarancję umorzenia długu w przypadku nieudanej próby zamknięcia pozycji ze strony maklera i zapobiegnięcia stratom na depozycie zabezpieczającym.

W takich przypadkach inwestor może jedynie stracić środki zdeponowane u maklera.

Czym jest automatyczne zamknięcie transakcji z depozytem?

Automatyczne zamykanie transakcji jest formą zabezpieczenia przed narastającymi stratami. Automatyczne zamknięcie transakcji następuje, gdy kapitał inwestora wystarcza do pokrycia zaledwie 50% strat poniesionych na otwartych pozycjach.

Jeżeli makler oferuje gwarancję ograniczenia strat do wartości depozytu, automatyczne zamknięcie transakcji chroni również inwestora przed dalszymi stratami. W przypadku braku takiej gwarancji inwestor pozostanie zadłużony u maklera po zamknięciu pozycji. Należy przy tym pamiętać, że automatyczne zamknięcie transakcji po przekroczeniu 50% pokrycia depozytu nie jest nigdy gwarantowane. Zamknięcie transakcji jest bowiem zależne od bieżących cen i płynności rynku. W sytuacji tak zwanego poślizgu rynku w momencie spadku kapitału poniżej 50% wymaganego poziomu depozytu, zamkniecie transakcji może nastąpić po jeszcze niższej cenie.

Każda transakcja z depozytem zabezpieczającym posiada poziom automatycznego zamknięcia. Zrozumienie tych poziomów pozwala uchronić się przed stratami, toteż warto stale obserwować poziom pokrycia depozytu na wybranej platformie inwestycyjnej. Poziom automatycznego zamknięcia transakcji waha się wraz ze zmianami cen aktywów oraz stanem otwartych pozycji.

Ja oblicza się poziom automatycznego zamknięcia transakcji?

Poziom automatycznego zamknięcia transakcji jest obliczany na podstawie salda konta i niezrealizowanych zysków lub strat z otwartych pozycji przy zastosowaniu średnich cen rynkowych. Transakcje zawierane w innych walutach są dodatkowo przeliczane na podstawową walutę konta.

Niezrealizowany zysk lub stratę (UPL) inwestora oblicza się według wzoru poniżej.

Niezrealizowany zysk lub strata (UPL)

Zyskowne i stratne pozycje równoważą się nawzajem. Jeżeli jednak ogólny wynik wszystkich transakcji jest ujemny, suma strat musi być niższa niż depozyt na koncie inwestora. Innymi słowy, poziom depozytu inwestora musi wynosić zawsze 100% (kapitał musi pokrywać 100% wymaganego depozytu zabezpieczającego).

Aktualny procent pokrycia depozytu można sprawdzić w aplikacji mobilnej lub na platformie internetowej Capital.com. Po rejestracji konta inwestor powinien świadomie zobowiązać się do aktywnego monitorowania swojego kapitału i utrzymywania go na poziomie przekraczającym 100% depozytu.

Automatyczne zamknięcie transakcji następuje, gdy inwestor nie posiada wystarczających środków na utrzymanie aktywnych pozycji. Capital.com zamyka pozycje inwestora, aby uchronić go przed nieograniczonymi stratami, a nas – przed nieograniczoną odpowiedzialnością.

Warto mieć na uwadze następujące poziomy kontrolne:

 • Wysokie pokrycie (powyżej 100%): jeżeli poziom depozytu zabezpieczającego przewyższa 100%, inwestor dysponuje wystarczającym pokryciem wszystkich otwartych pozycji i nie musi alokować dodatkowych środków.

 • Średnie pokrycie (75% – 100%): gdy poziom depozytu zabezpieczającego spada poniżej 100%, inwestor otrzyma wezwanie do uzupełnienia depozytu dodatkowymi środkami lub zamknięcia pozycji.

 • Ostrzeżenie i automatyczne zamknięcie (50% i mniej): zamknięcie pozycji następuje, gdy poziom pokrycia depozytu zbliża się do granicy 50%.

 • Zamknięcie bez ostrzeżenia: gwałtowna zmiana sytuacji na rynku wpływająca na pozycje inwestora może spowodować spadek poziomu depozytu obowiązkowego do 50%. Pozycje zostaną wówczas natychmiastowo zamknięte z powodu braku czasu na wysłanie ostrzeżenia.

Wysoce zmienne rynki są podatne na gwałtowne ruchy cenowe. Z tego powodu inwestor może niekiedy otrzymać kilka wiadomości z wezwaniem do uzupełnienia depozytu lub informacją o zamknięciu pozycji w krótkim czasie.

Jak działa automatyczne zamykanie transakcji

Jeżeli inwestor nie zareaguje na wezwanie do uzupełnienia depozytu bądź gdy strata na pozycjach będzie się pogłębiać nawet po zwiększeniu depozytu, makler przystąpi do automatycznego zamykania pozycji, kiedy łączne pokrycie depozytu spadnie do 50%.

Z tego względu warto przygotować się zawczasu na nagły wzrost zmienności na rynku. Warto też pamiętać, że choć inwestor nie ma kontroli nad zmianami cen, może skorzystać ustawić limity w zleceniach stop, aby zapobiec automatycznemu zamknięciu pozycji.

Jeżeli już zaistnieje konieczność automatycznego zamknięcia pozycji, makler przystąpi do tego procesu stopniowo. Przebieg automatycznego zamykania pozycji wygląda następująco:

 1. Wszystkie oczekujące zlecenia zostaną zamknięte

 2. Jeżeli poziom zabezpieczenia jest nadal niższy niż 50%, zamknięte zostaną wszystkie stratne pozycje na otwartych rynkach*

 3. Jeżeli poziom zabezpieczenia jest nadal niższy niż 50%, zamknięte zostaną wszystkie zyskowne pozycje na otwartych rynkach*

 4. Jeżeli poziom zabezpieczenia jest nadal niższy niż 50%, wszystkie pozostałe pozycje zostaną zamknięte w chwili otwarcia odpowiednich rynków

*Nie wszystkie rynki są otwarte w tych samych godzinach, przez co w niektórych przypadkach zyskowna pozycja może zostać zamknięta przed stratną.

Makler podejmuje próbę zamknięcia pozycji w najkrótszym możliwym czasie, po dowolnych dostępnych w danym momencie cenach rynkowych. Oznacza to również, że inwestor utraci możliwość przeczekania niekorzystnej sytuacji, a jego pozycje zostaną zamknięte ze stratą.

Automatyczne zamykanie pozycji w Capital.com

Jak przetrwać automatyczne zamknięcie pozycji

Automatyczne zamknięcie pozycji nie jest przyjemnym doświadczeniem, ale może przytrafić się każdemu. Około połowa użytkowników platformy Capital.com doświadczyła w pewnym momencie automatycznego zamknięcia pozycji.

Według stanu z maja 2022 roku, Capital.com zamyka automatycznie pozycje od 800 do 3000 klientów dziennie w następstwie niekorzystnych zmian na rynku, aby ochronić ich przed dalszymi stratami.

Automatyczne zamknięcie pozycji to wcale nie koniec świata. Najlepiej potraktować je jako okazję do refleksji i przeanalizować historię wykonywanych transakcji, aby uniknąć podobnych problemów w przyszłości.

Istnieje szansa, że było ono skutkiem niezastosowania narzędzi zarządzania ryzykiem, braku kompleksowej strategii handlowej lub niezastosowania wytyczonego planu pod wpływem czynników emocjonalnych. Tak czy inaczej, wyciąganie stosownych wniosków jest kluczowym czynnikiem w powrocie na ścieżkę sukcesów.

Monitorowanie konta i otwartych pozycji jest niezwykle ważne, a dzięki korzystaniu z szybkiej, wydajnej aplikacji można uchronić się przed sporą dozą frustracji. Po otrzymaniu wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego należy działać szybko i podjąć decyzję o ewentualnym zasilaniu salda w celu utrzymania transakcji.

Zrozumienie mechanizmu automatycznego zamykania pozycji jest pierwszym krokiem do jego uniknięcia.

Zalety i czynniki ryzyka transakcji z depozytem zabezpieczającym

Czy handel z depozytem zabezpieczającym jest korzystny?

Główną zaletą handlu z depozytem zabezpieczającym jest zwiększenie efektywnego kapitału inwestora przy względnie niskim wkładzie początkowym, co potęguje rezultat wykonywanych transakcji.

Wzrost efektywnej kwoty transakcji działa oczywiście w dwie strony. Handel z depozytem zabezpieczającym zwiększa ekspozycję inwestora na zmiany cen, przez co może prowadzić do większych zysków, jak również strat.

Handel z dźwignią z definicji oznacza, że nawet skromne zmiany na rynku mogą skutkować znaczącymi zyskami i stratami. Inwestor powinien stale monitorować swoje konto i pamiętać, że rynki o wysokiej zmienności są szczególnie podatne na gwałtowne ruchy cenowe.

Zalety i wady handlu z depozytem zabezpieczającym

Dobre praktyki w handlu z depozytem zabezpieczającym

Stosowany w odpowiedzialny sposób, z uwzględnieniem dokładnej analizy i strategii zarządzania ryzykiem, handel z depozytem zabezpieczającym może prowadzić do większych zysków. Z drugiej strony, wiąże się on również z potencjalnie większymi stratami. W najgorszym scenariuszu handel z depozytem może pochłonąć wszystkie środki na koncie handlowym inwestora.

 • Ciągłe monitorowanie otwartych pozycji

Inwestor powinien stale monitorować i zamykać niekorzystne transakcje lub stosować automatyczne zlecenia typu stop, aby w porę zatrzymać narastające straty.

 • Utrzymywanie obowiązkowego depozytu na poziomie co najmniej 100% pokrycia

Wielu inwestorów przystępuje do transakcji ze zbyt niską kwotą na koncie depozytowym, co może niekiedy prowadzić do większych strat. Utrzymywanie na koncie tylko minimalnej wymaganej kwoty zwiększa ryzyko wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, więc warto zwiększyć poziom rezerwy, aby móc utrzymać pozycje w obliczu niewielkich wahań cen.

Warto zabezpieczyć się przed sytuacją, w której makler musi szybko wyprzedać pozycje inwestora po wysoce niekorzystnych cenach, pozbawiając go szans na odrobienie strat. Zapewnienie dostatecznego pokrycia depozytu jest zatem najlepszym sposobem na uniknięcie automatycznego zamknięcia pozycji.

 • Stosowanie strategii handlowej

Stosowanie przemyślanej i popartej analizą strategii handlu może ograniczyć wpływ emocji na decyzje inwestora. Przed przystąpieniem do transakcji należy zawsze sprawdzać ważne aktualności i komentarze analityków, a także zapoznać się z analizą techniczną i fundamentalną.

 • Korzystanie ze zleceń stop loss

Zlecenia stop loss pozwalają zautomatyzować przebieg transakcji i ograniczyć czynniki emocjonalne w podejmowaniu decyzji. Zlecenia typu stop pozwalają też ograniczyć straty w okresach wyprzedaży na rynku i chronić inwestora przed wezwaniami do uzupełnienia depozytu lub automatycznym zamknięciem transakcji.

Zacznij handel z depozytem zabezpieczającym w Capital.com

Handel z depozytem zabezpieczającym może oferować większe zyski, jeżeli cena aktywów zmieni się zgodnie z oczekiwaniami inwestora, ale też powodować większe straty, jeżeli sytuacja rynkowa przesunie się w przeciwnym kierunku. Capital.com oferuje ochronę przed saldem ujemnym, aby zapobiec dotkliwym stratom.

W ramach obrotu kontraktami CFD inwestor może zająć długą pozycję (kupno), jeżeli przewiduje wzrost ceny aktywów, bądź krótką pozycję (sprzedaż), jeżeli prognozuje spadek ceny.

Dowiedz się, jak działa handel kontraktami CFD i wybierz preferowany typ aktywów spośród szerokiej puli akcji, indeksów, towarów i par walutowych.

Jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z handlem z depozytem zabezpieczającym, Capital.com oferuje konto demonstracyjne do przećwiczenia strategii bez ryzyka utraty środków. Gdy już nabierzesz doświadczenia, możesz zarejestrować konto handlowe i otworzyć pierwszą pozycję z depozytem zabezpieczającym.

Jeśli korzystasz już z opcji handlu z depozytem zabezpieczającym, pamiętaj o stosowaniu narzędzi zarządzania ryzykiem, aby uniknąć wezwań do uzupełnienia depozytu i automatycznego zamknięcia pozycji.

Częste pytania

Na czym polega handel z depozytem zabezpieczającym?

Handel z depozytem zabezpieczającym (handel z dźwignią) oznacza inwestowanie przy pomocy pożyczonych środków w oparciu o mechanizm dźwigni finansowej. Inwestor może otworzyć pozycję z wkładem stanowiącym ułamek jej wartości, pożyczając pozostałą kwotę od maklera. Warto jednak pamiętać, że dźwignia finansowa może potęgować zarówno potencjalne zyski, jak i straty.

Jaka jest różnica między depozytem zabezpieczającym a dźwignią finansową?

Depozyt zabezpieczający to kwota wymagana do otwarcia pozycji. Dźwignia finansowa oznacza mnożnik ekspozycji kapitału na koncie na transakcję. Przykładowo, przy stosunku dźwigni 2:1 inwestor pokrywa tylko połowę wartości aktywów, pożyczając pozostałą kwotę od maklera. Depozyt zabezpieczający i dźwignia finansowa są wzajemnie powiązane, co znajduje odzwierciedlenie we wskaźniku dźwigni lub procentowym stosunku depozytu.

Na czym polega depozyt zabezpieczający w handlu na przykładzie?

Depozyt zabezpieczający to kwota wymagana do otwarcia pozycji. Dla przykładu, Capital.com oferuje opcję handlu kontraktami CFD na srebro z 10% depozytem. Oznacza to, że jeśli inwestor chce zlecić transakcję CFD na srebro o wartości 1000 USD, jego wkład własny wyniesie jedynie 100 USD.

Czy handel z depozytem zabezpieczającym jest korzystny?

Handel z depozytem zabezpieczającym posiada własne zalety i powiązane czynniki ryzyka. Umożliwia on otwieranie większych pozycji i obrót aktywami, które byłyby normalnie poza zasięgiem inwestora, ale wiąże się też z ryzykiem większych strat. Ocena adekwatności tej formy inwestowania zależy od tolerancji na ryzyko i indywidualnych celów inwestora.

Czy dzięki handlowi z depozytem zabezpieczającym można stać się bogatym?

Handel z depozytem zabezpieczającym może oferować większy zysk przy niższym wkładzie kapitału, jeżeli cena aktywów zmieni się zgodnie z pozycją inwestora. Wysoka zmienność rynku może wiązać się z większymi stratami, jeżeli cena zmieni się w niekorzystnym dla inwestora kierunku.

Czym jest wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego?

Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego jest ostrzeżeniem od maklera, które występuje po spadku pokrycia transakcji na koncie depozytowym inwestora poniżej ustalonego poziomu. 

Udostępnij artykuł

Najczęściej handlowane

+0.870%
+1.460%
+0.250%
+0.630%
+1.030%

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować