Σεμινάριο 3

Τα βασικά στοιχεία των παραγώγων και των CFD