Ο λογαριασμός μου
Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Ποιο από τα ακόλουθα στοιχεία ενεργητικού μπορεί να τεθεί σε αγοραπωλησία υπό τη μορφή συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης;

Χρηματιστηριακοί δείκτες
Εμπορεύματα
Επιτόκια
Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές