Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Ποιο από τα ακόλουθα στοιχεία ενεργητικού μπορεί να τεθεί σε αγοραπωλησία υπό τη μορφή συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης;

Επιτόκια
Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές
Χρηματιστηριακοί δείκτες
Εμπορεύματα