ελληνικά
Ο λογαριασμός μου
Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Ποιο από τα ακόλουθα στοιχεία ενεργητικού μπορεί να τεθεί σε αγοραπωλησία υπό τη μορφή συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης;

Εμπορεύματα
Χρηματιστηριακοί δείκτες
Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές
Επιτόκια