ελληνικά
Ο λογαριασμός μου
Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Ποιο από τα ακόλουθα στοιχεία ενεργητικού μπορεί να τεθεί σε αγοραπωλησία υπό τη μορφή συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης;

Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές
Επιτόκια
Χρηματιστηριακοί δείκτες
Εμπορεύματα