Ερώτηση 1 από 25

Οι αγορές … είναι δημόσιες χρηματοπιστωτικές αγορές στις οποίες η τιμή που καταβάλετε για ένα προϊόν είναι η τρέχουσα τιμή για άμεση παράδοση.

συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης
προθεσμιακών συμβολαίων
Spot
CFD