Направете си тест

Какви са двете основни причини за закупуване на деривати?

Дивиденти и хеджиране
Спекулация и хеджиране
Всички дадени отговори са правилни
Спекулации и дивиденти