Направете си тест

Какво означава CLO за ценни книжа, обезпечени с активи?

Collateralised Loan Obligation (Задължително обезпечение по заеми)
Chief Legal Officer (Главен юридически директор)
Cash Loan Organisation (Организация за заеми в брой)
Cat Lovers Organisation (Организация на любителите на котки)