Направете си тест

По какво се различават форуърдните договори от фючърсния пазар?

Всички дадени отговори са правилни
Форуърдите не могат да се търгуват на борси
Фючърсите са до голяма степен стандартизирани и прозрачни
Форуърдите се съставят индивидуално и обикновено са различни при различните договори