Направете си тест

По какво се различават форуърдните договори от фючърсния пазар?

Фючърсите са до голяма степен стандартизирани и прозрачни
Форуърдите не могат да се търгуват на борси
Форуърдите се съставят индивидуално и обикновено са различни при различните договори
Всички дадени отговори са правилни