Направете си тест

По какво се различават форуърдните договори от фючърсния пазар?

Всички дадени отговори са правилни
Форуърдите се съставят индивидуално и обикновено са различни при различните договори
Форуърдите не могат да се търгуват на борси
Фючърсите са до голяма степен стандартизирани и прозрачни