Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Przewodnik po handlu kontraktami CFD

Kontrakty na różnice kursowe (CFD) są popularnym sposobem spekulacji na cenach akcji, indeksów, surowców, forex i kryptowalut bez konieczności posiadania aktywów bazowych. Dowiedz się wszystkiego, co powinieneś wiedzieć o handlu CFD i naucz się wykorzystywać CFD do otwierania długich i krótkich pozycji na aktywach.

Czym jest kontrakt na różnice kursowe (CFD)?

Kontrakt na różnice kursowe (CFD) jest rodzajem instrumentu pochodnego na rynkach finansowych. Niniejszy przewodnik szczegółowo omawia handel kontraktami CFD przy użyciu prostego języka.

Jak działają kontrakty CFD? Kontrakty CFD umożliwiają spekulowanie na różnych rynkach finansowych, w tym na akcjach, indeksach, towarach i parach walutowych. Korzystając z tych instrumentów, inwestor nie nabywa aktywów bazowych, a jedynie spekuluje na wzroście lub spadku ich ceny, zazwyczaj w ujęciu krótkoterminowym.

Kontrakt CFD jest zawierany w formie umowy między maklerem a inwestorem, którzy zobowiązują się do wypłacenia różnicy w wartości bazowych papierów wartościowych pomiędzy terminem zawarcia i wygaśnięcia kontraktu. Termin ten często wynosi mniej niż dzień.

Kontrakt na różnice kursowe (CFD) jest:

 • Instrumentem pochodnym – inwestor nie nabywa aktywa bazowego

 • Umową pomiędzy inwestorem a maklerem

 • Oparty na zmianach ceny aktywa

 • Inwestycją krótkoterminową

Czym są kontrakty CFD?

Kontrakt na różnice kursowe (CFD) umożliwia prowadzenie transakcji przy wkładzie własnym wynoszącym tylko ułamek jej wartości. Proces ten nosi nazwę handlu z depozytem zabezpieczającym lub handlu z dźwignią i pozwala inwestorowi otwierać większe pozycje niż pozwoliłby na to jego kapitał początkowy. Dzięki temu mechanizmowi handel kontraktami CFD oferuje większą ekspozycję na światowe rynki finansowe.

Jedną z zalet handlu kontraktami CFD jest możliwość spekulacji na zmianach cen aktywów w obu kierunkach. Inwestor może kupować i sprzedawać kontrakty, w zależności od tego, czy prognozuje wzrost, czy też spadek ceny aktywów, otwierając odpowiednio długą lub krótką pozycję.

Należy jednak pamiętać, że mechanizm dźwigni finansowej może potęgować zarówno zyski, jak i ponoszone straty.

Jak działa handel kontraktami CFD?

Otwierając pozycję przy użyciu kontraktu na różnice kursowe (CFD), inwestor wybiera liczbę kontraktów (rozmiar transakcji), które pragnie kupić lub sprzedać. Zysk z inwestycji wzrośnie z każdą kolejną zmianą ceny w kierunku przewidzianym przez inwestora, lecz to samo tyczy się również straty, jeżeli sytuacja rynkowa obróci się na jego niekorzyść.

Kupno

Jeżeli inwestor przewiduje wzrost ceny aktywa, powinien otworzyć długą pozycję (kupno), aby czerpać zyski ze wzrostu ceny zgodnej z jego prognozą. Oczywiście istnieje też ryzyko strat, jeżeli początkowa prognoza okaże się nietrafiona.

Sprzedaż

Jeżeli inwestor przewiduje spadek ceny aktywa, powinien otworzyć krótką pozycję (sprzedaż), aby czerpać zyski ze spadku ceny zgodnie z jego prognozą. Naturalnie, w tym przypadku również błędna prognoza będzie się wiązać ze stratą.

Obejrzyj krótki film poniżej, aby dowiedzieć się, jak wykonać swoją pierwszą transakcję.

Czym jest konto CFD?

Konto do obrotu kontraktami na różnice kursowe (CFD) pozwala spekulować na cenie różnych aktywów bazowych z wykorzystaniem mechanizmu dźwigni finansowej. Dźwignia finansowa to mechanizm, w ramach którego inwestor musi pokryć tylko część kwoty transakcji określaną jako depozyt zabezpieczający.

Jednocześnie inwestor musi też być w stanie pokryć tzw. depozyt obowiązkowy przy pomocy posiadanego kapitału, czyli salda na koncie z uwzględnieniem niezrealizowanych zysków oraz strat. Poziom obowiązkowego depozytu wzrasta lub spada wraz z cenami aktywów, na których inwestor posiada otwarte pozycje. Kapitał na koncie inwestora musi być zawsze wystarczający do pokrycia depozytu obowiązkowego, aby utrzymać otwarte pozycje (w szczególności gdy generują straty). W przeciwnym razie inwestor ryzykuje otrzymanie wezwania do uzupełnienia depozytu.

Przed udostępnieniem opcji handlu z depozytem makler musi zebrać pewne dane na temat klienta i może wymagać utworzenia konta, weryfikacji tożsamości i udowodnienia zdolności do pokrycia potencjalnych strat. W wielu przypadkach dostępna jest możliwość nauki handlu na koncie demonstracyjnym, jednak przed przystąpieniem do rzeczywistych transakcji konieczna będzie wpłata depozytu i utworzenie konta do obrotu kontraktami CFD.

Niektóre organy regulacyjne nakładają obowiązek przejścia testu oceny wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego przez nowych klientów. Wymaga on udzielenia odpowiedzi na kilka pytań w celu potwierdzenia, że klient ma świadomość ryzyka związanego z handlem z depozytem zabezpieczającym. Z tego względu najlepiej dokładnie zapoznać się z działaniem mechanizmów dźwigni finansowej i depozytu zabezpieczającego przed przystąpieniem do transakcji.

Doświadczeni inwestorzy otwierają niekiedy więcej niż jedno konto do obrotu kontraktami CFD u swojego maklera, aby handlować różnymi rodzajami aktywów lub stosować alternatywne strategie handlu.

Czym jest konto CFD

Czym jest dźwignia finansowa w handlu kontraktami CFD? 

W handlu kontraktami na różnice kursowe (CFD) inwestor zajmuje pozycję lewarowaną. Oznacza to, że musi on pokryć jedynie część wartości transakcji, a pozostałą kwotę pożycza od maklera. Dokładny wymagany udział kapitału własnego inwestora może być różny. Należy jednak pamiętać, że dźwignia finansowa potęguje zarówno potencjalne zyski, jak i straty.

Handel z dźwignią (handel lewarowany) określa się również mianem handlu z depozytem zabezpieczającym. Przykładowo, 10% depozyt zabezpieczający oznacza, że inwestor musi pokryć zaledwie 10% wartości otwieranej transakcji. Pozostała kwota jest pokrywana przez dostawcę kontraktów CFD. 

Przykładowo, jeżeli inwestor składa zlecenie na ropę naftową Brent za 1000 USD, a makler wymaga depozytu na poziomie 10%, będzie on potrzebować zaledwie 100 USD kapitału początkowego do otwarcia transakcji.

Wykres kołowy pokazujący, że 10% depozytu zabezpieczającego jest wymagane w handlu lewarowanym

Spread i prowizje

W trakcie handlu kontraktami CFD inwestor spotyka się zawsze z dwiema cenami zależnymi od wartości instrumentu bazowego: ceną kupna (ang. ask) i ceną sprzedaży (ang. bid).

Cena kupna jest zawsze wyższa, a cena sprzedaży niższa od bieżącej wartości aktywa bazowego. Różnica między tymi cenami jest określana jako spread. Capital.com nie pobiera dodatkowych prowizji za otwieranie lub zamykanie transakcji na kontraktach CFD.

 • Cena kupna określa cenę, po której inwestor może otworzyć długą pozycję.

 • W chwili zamknięcia pozycji inwestor sprzedaje aktywa po bieżącej cenie sprzedaży.

 • Cena sprzedaży określa cenę, po której inwestor może otworzyć krótką pozycję.

 • W chwili zamknięcia pozycji inwestor kupuje aktywa po bieżącej cenie kupna.

Oś przedstawiająca spread na kontraktach CFD

Przykładowo, jeżeli inwestor spodziewa się wzrostu ceny złota, może otworzyć pozycję CFD na złoto. Przypuśćmy, że bieżąca wycena wynosi 1200/1205 USD (różnica odzwierciedla spread między ceną sprzedaży i kupna). Inwestor kupuje 100 kontraktów CFD na złoto, zajmując długą pozycję. Rozmiar zajętej pozycji (wartość kontraktów) został zilustrowany poniżej.

Wykres z przykładem CFD na złoto przy spreadzie 5 USD

Przyjmijmy teraz, że cena złota wzrosła zgodnie z oczekiwaniami. Zysk z transakcji został zilustrowany poniżej. Należy jednak pamiętać, że każda transakcja niesie ze sobą ryzyko strat.

Wykres z przykładem wzrostu zysku z kontraktu CFD na złoto wraz z rosnącą ceną złota

Jaki rodzaj inwestycji jest optymalny?

Handel kontraktami CFD demokratyzuje rynki, obniżając bariery wstępu. Choć niektórzy inwestorzy w Capital.com otwierają pozycje o wartości przekraczającej nawet 1 mln USD, minimalna kwota depozytu w handlu online wynosi zaledwie 20 USD (20 EUR, 20 GBP, 100 PLN).

W przypadku wpłat przelewem bankowym, minimalny depozyt wynosi 250 EUR.

Klienci mogą bezpłatnie zarejestrować konto i szlifować swoje umiejętności w trybie demonstracyjnym. Capital.com to elastyczne i skalowalne rozwiązanie dla każdego, niezależnie od tolerancji ryzyka, doświadczenia, czy posiadanego kapitału inwestycyjnego.

Handel kontraktami CFD jest uważany za efektywny kosztowo sposób wejścia na rynki finansowe. Niektórzy maklerzy naliczają dodatkowe opłaty w obrocie kontraktami CFD na różne aktywa finansowe, jednak Capital.com nie pobiera prowizji za otwieranie i zamykanie pozycji, a także wpłatę i wypłatę depozytów.

Głównym kosztem w handlu kontraktami CFD jest spread, tj. różnica między ceną kupna i sprzedaży aktywa w chwili zawarcia transakcji. Oprócz spreadu występuje również tzw. opłata overnight, lecz dotyczy ona wyłącznie transakcji utrzymywanych z dnia na dzień lub przez cały dzień, w zależności od regionu geograficznego.

Kontrakty na różnice kursowe są produktami lewarowanymi, co oznacza, że inwestor może otwierać znacznie większe pozycje przy niższym depozycie początkowym niż przy tradycyjnym kupnie akcji. Przykładowo:

Kupno akcji AppleTransakcja CFDTransakcja na akcjach
Cena sprzedaży / kupna135,05 / 135,10135,05 / 135,10
ZlecenieKupno za 135,10Kupno za 135,10
Wielkość zlecenia100 akcji100 akcji
Środki wymagane do realizacji2702 USD = cena kupna 135,10 USD x 100 akcji x 20% depozyt (wymagany depozyt)$13 510 (100 akcji w cenie 135,10)
Cena zamknięciaSprzedaż za 150Sprzedaż za 150
Zysk1490 USD
((150 - 135,10) x 100 akcji = 1490 USD)
1490 USD
(15 000 – 13 510 = 1490 USD)

Jakimi aktywami można handlować w formie kontraktów CFD?

Dostępne są kontrakty CFD na akcje, indeksy, fundusze ETF, towary, waluty, a także inne, mniejsze rynki. Capital.com zapewnia dostęp do tysięcy różnych aktywów CFD w wymienionych klasach – wystarczy parę kliknięć, aby zacząć inwestować na wielu popularnych światowych rynkach w jednym miejscu.

Pula aktywów udostępnianych za pośrednictwem kontraktów CFD stale rośnie. W 2020 roku Capital.com rozszerzył znacząco swoją ofertę, wprowadzając nowe rynki i możliwości handlu. Wśród nich można wymienić: indeksy tematyczne (Corona Anti-virus Index), kontrakty futures (amerykańska ropa naftowa, brytyjska ropa Brent) i akcje notowane na giełdach MOEX i SGX.

Przykłady transakcji CFD: długie i krótkie pozycje, handel z depozytem

Kontrakty na różnice kursowe umożliwiają spekulowanie na zmianach cen aktywów w obu kierunkach, co przekłada się na potencjalny zysk nie tylko przy wzrostach cen (długie pozycje), ale również przy spadkach (krótkie pozycje).

 • Jeżeli inwestor przewiduje zwyżkę na rynku, powinien zdecydować się na kupno (długa pozycja). Jeżeli inwestor spodziewa się zniżki, powinien wybrać sprzedaż (krótka pozycja).

Otwierając pozycję CFD, inwestor wybiera liczbę kontraktów do transakcji kupna lub sprzedaży. Zysk z transakcji wzrasta z każdym ruchem rynku w kierunku przewidzianym przez inwestora. Z drugiej strony, zmiana ceny w przeciwnym kierunku może skutkować stratami.

Przykład długiej pozycji na CFD

Inwestor przewiduje, że akcje Apple będą zyskiwać na wartości i decyduje się otworzyć długą pozycję na CFD.

Dokonuje zakupu 100 kontraktów na akcje Apple po cenie 160 USD. Łączna wartość transakcji wynosi 16 000 USD. Jeżeli cena akcji Apple wzrośnie do 170 USD, inwestor zyska po 10 USD na akcji, czyli łącznie 1000 USD. Jeżeli jednak cena akcji spadnie do 150 USD, inwestor straci po 10 USD na każdej akcji, czyli w sumie 1000 USD.

Przykładowe etapy powyższej transakcji:

 1. Cena akcji wynosi 165 USD. Inwestor zaczyna obserwować rynek.

 2. Cena akcji spada do 160 USD. Inwestor decyduje się otworzyć transakcję (tj. wykupić kontrakty CFD).

 3. Cena kontraktu CFD wzrasta do 170 USD. Inwestor zamyka pozycję (sprzedaje kontrakty), generując 10 USD zysku.

Należy zawsze pamiętać, że każda transakcja wiąże się z ryzykiem straty pieniędzy.

Przykład krótkiej pozycji na CFD

Inwestor przewiduje spadek cen akcji Apple. Decyduje się na otwarcie krótkiej pozycji CFD, określanej również jako „krótka sprzedaż”.

Inwestor postanawia sprzedaż 100 kontraktów CFD na Apple po cenie 170 USD za akcję. Jeżeli cena akcji spadnie do 160 USD, inwestor zyska 1000 USD (10 USD za każdą akcję). Jeżeli jednak cena wzrośnie do 180 USD za akcję, inwestor straci 1000 USD (10 USD za każdą akcję).

Przykładowe etapy powyższej transakcji:

 1. Cena akcji wynosi 165 USD. Inwestor zaczyna obserwować rynek.

 2. Cena kontraktu CFD wzrasta do 170 USD. Inwestor otwiera transakcję (sprzedaje kontrakty CFD).

 3. Cena spada do 160 USD. Inwestor zamyka transakcję (kupuje kontrakty CFD).

Wykres z przykładowym zyskiem z długiej i krótkiej pozycji na CFD

Przykład handlu z depozytem zabezpieczającym

Na czym polega handel CFD z depozytem? Handel z dźwignią określa się czasem mianem handlu z depozytem zabezpieczającym. Wynika to z faktu, że środki potrzebne do otwarcia i utrzymania pozycji (depozyt inwestora) są jedynie częścią całkowitej wielkości transakcji.

Wyróżnia się dwa rodzaje depozytów, z którymi warto się zapoznać przed rozpoczęciem handlu kontraktami CFD na akcje.

 1. Depozyt obowiązkowy to kwota wymagana do otwarcia pozycji.

 2. Depozyt zabezpieczający to natomiast kapitał, jaki inwestor musi posiadać na koncie w celu pokrycia transakcji, jeżeli zacznie ona generować straty. Wymagana kwota depozytu rośnie i spada wraz z ceną rynkową aktywów. Z kolei kapitał inwestora wzrasta wraz z bieżącym zyskiem lub spada wskutek ponoszonych strat.

Wymagany poziom depozytu jest zależny od oferty danego maklera. Decyduje o nim również wybrana klasa aktywów i obowiązujące wymagania regulacyjne.

Przypuśćmy, że inwestor kupuje 100 kontraktów CFD na akcje Apple po cenie 135,10 USD za każdą. Początkowy wkład inwestora wynosi 2702 USD (135,10 USD x 100 akcji x 20% depozytu). Cena akcji Apple wzrasta do 150 USD, a inwestor podejmuje decyzję o sprzedaży.

Zysk z transakcji wynosi 1490 USD (14,90 USD x 100 akcji = 1490 USD).

 Transakcja CFDTransakcja na akcjach
Cena sprzedaży / kupna135,05 / 135,10135,05 / 135,10
ZlecenieKupno za 135,10Kupno za 135,10
Dostępne środki (saldo)3000 USD3000 USD
Dźwignia finansowa5:11:1
Wielkość zlecenia100 akcji20 akcji
Środki wymagane do realizacji2702 USD = cena kupna 135,10 USD x 100 akcji x 20% depozyt2702 USD = cena kupna 135,10 USD x 20 akcji
Cena zamknięciaSprzedaż 100 akcji po 150 USDSprzedaż 20 akcji po 150 USD
Zysk1490 USD
(wzrost ceny o 14,9 pkt x 100 akcji = 1490 USD)
298 USD
(wzrost ceny o 14,9 pkt x 20 akcji = 298 USD)

Zysk i strata

Po zidentyfikowaniu okazji i zaplanowaniu transakcji, inwestor może otworzyć pozycję. Od tej chwili zysk lub strata na kontraktach CFD będzie zmieniać się w czasie rzeczywistym wraz z ceną aktywa bazowego.

Inwestor może monitorować otwarte pozycje bezpośrednio z poziomu platformy i zamknąć je w dowolnym momencie.

Zysk lub stratę można obliczyć po przemnożeniu liczby posiadanych kontraktów przez różnicę w cenie. Stosunek zysków do strat (z ang. P&L) można określić przy użyciu następującego wzoru:

P&L = liczba kontraktów CFD x (cena zamknięcia – cena otwarcia)

Przykładowo, jeżeli inwestor zakupiłby 1000 kontraktów CFD na akcje Aviva w cenie 400 p i sprzedał je po cenie 450 p, jego zysk wyniósłby 500 GBP. Przykład został zilustrowany poniżej. Oczywiście należy również pamiętać o ryzyku poniesienia strat.

Wykres z przykładem kupna i sprzedaży CFD z depozytem i zyskiem 500 USD

Jaki jest termin wygaśnięcia kontraktów CFD?

Większość transakcji na kontraktach CFD nie ma ustalonej daty zapadalności. Zamknięcie transakcji następuje wyłącznie po złożeniu dyspozycji w przeciwnym kierunku, tj. zamknięcie transakcji kupna odbywa się poprzez sprzedaż kontraktów.

Warto jednak wspomnieć, że jeżeli inwestor chce zachować otwartą pozycję CFD po czasie granicznym (zwykle 22:00 według czasu brytyjskiego z możliwymi zmianami na regionalnych rynkach), zostanie on obciążony opłatą overnight za obsługę zlecenia. W handlu na walutach, indeksach i towarach, Capital.com pobiera opłatę overnight opartą o pełną wartość transakcji, zaś w przypadku akcji, kryptowalut i ETF-ów opłata naliczana jest tylko od pożyczonej kwoty.

Zaawansowane strategie zarządzania ryzykiem w handlu kontraktami CFD

Kontrakty CFD to złożone instrumenty finansowe, a handel nimi wiąże się z wysokim poziomem ryzyka. Wartość transakcji może wzrastać lub spadać, co może powodować straty, jeżeli sytuacja rynkowa zmieni się wbrew oczekiwaniom inwestora. Z tego względu zarządzanie ryzykiem jest jednym z kluczowych elementów, jakie należy uwzględnić podczas wykonywania transakcji.

Po zarejestrowaniu konta i opracowaniu planu działania, warto zastanowić się nad własną tolerancją ryzyka i sformułować odpowiednią strategię zarządzania ryzykiem w handlu kontraktami CFD. Inwestorzy o niskiej tolerancji ryzyka powinni skupić się na transakcjach z niższym stosunkiem ryzyka do potencjalnego zysku.

Jeżeli inwestor mierzy w powolny, acz stabilny wzrost kapitału, powinien proporcjonalnie ograniczyć stosunek wysoce zmiennych klas aktywów w swoim portfelu inwestycyjnym. Zdecydowanie zaleca się także stosowanie dywersyfikacji klas aktywów w celu zwiększenia prawdopodobieństwa napotkania atrakcyjnych okazji inwestycyjnych oraz ograniczania ryzyka.

Zlecenia stop loss i take profit

Inwestor powinien rozważyć stosowanie zleceń z limitami w celu automatycznego zamykania pozycji przy określonym poziomie zysku i uniknięcia konieczności ciągłego obserwowania zmian na rynku. Zlecenia take profit ograniczają prawdopodobieństwo przetrzymywania zyskownych pozycji tak długo, aż trend odwróci się na niekorzyść inwestora. Należy zawsze handlować głową, a nie sercem.

Inwestor może w analogiczny sposób skorzystać ze zleceń stop loss, aby ograniczyć ryzyko i potencjalne straty w obrocie kontraktami CFD. Zlecenie stop loss jest aktywowane po osiągnięciu ceny wskazanej przez inwestora i realizowane po najbliższym dostępnym kursie. Należy pamiętać, że w przypadku wysoce zmiennych rynków, braku płynności lub dużej wielkości transakcji może wystąpić poślizg przy realizacji zlecenia. Zlecenie typu „gwarantowany stop loss” zapewnia ochronę przed poślizgiem ceny, ale jest obarczone dodatkową opłatą.

Zlecenia „stop” i „limit” należą do kluczowych narzędzi zarządzania ryzykiem w arsenale inwestorów. Warto też rozważyć wybór zleceń „gwarantowany stop loss”, które oferują większe bezpieczeństwo na zmiennych rynkach za dodatkową opłatą.

Ochrona przed saldem ujemnym i automatyczne zamknięcie depozytu

Capital.com zapewnia ochronę przed ujemnym saldem dla kont CFD. Aby utrzymać otwarte pozycje, inwestor musi spełniać wymóg depozytu zabezpieczającego, tj. całkowity kapitał na koncie inwestora musi wystarczać do pokrycia kwoty depozytu.

Środki przechowywane na koncie depozytowym służą jako zabezpieczenie udzielonej inwestorowi pożyczki. Jeżeli dostępny kapitał spadnie poniżej poziomu depozytu zabezpieczającego, Capital.com wyśle inwestorowi wezwanie do uzupełnienia depozytu. W odpowiedzi inwestor może zasilić swoje konto lub zamknąć część pozycji, aby ograniczyć swoją ekspozycję.

W razie nie podjęcia odpowiednich działań, po osiągnięciu poziomu automatycznego zamknięcia rozpocznie się stopniowa wyprzedaż pozycji inwestora.

Mechanizm ochrony przed saldem ujemnym sprawia, że stan środków na koncie inwestora zostanie skorygowany, jeżeli miałby spaść poniżej zera. W przypadku gwałtownej, niekorzystnej zmiany na rynku, Capital.com może zamknąć newralgiczną pozycję w celu ochrony inwestora.

Jednocześnie warto stosować techniki zarządzania ryzykiem i zachować ostrożność w handlu kontraktami CFD na aktywa o historycznie wysokiej zmienności cen. Należy też rzetelnie ocenić własny poziom wiedzy i tolerancję ryzyka w handlu kontraktami CFD.

Zabezpieczenie (hedging)

Strategia zabezpieczenia, czyli hedging, jest kluczowym elementem zarządzania ryzykiem wśród doświadczonych inwestorów.

Jej celem jest ograniczanie potencjalnych strat i ochrona zysku lub kapitału, w szczególności w okresach niepewności na rynku. Koncepcja opiera się na założeniu, że spadek wartości jednej pozycji powinien wiązać się ze wzrostem na innej.

Hedging na rynku CFD oferuje możliwość ochrony portfela inwestycyjnego dzięki możliwość prowadzenia krótkiej sprzedaży (spekulowania na trendzie zniżkowym).

Wykres liniowy zależności w czasie przykładowej ceny akcji i pozycji CFD na akcje

Załóżmy, że inwestor posiada portfel akcji pierwszorzędnych spółek i planuje przechowywać je przez dłuższy czas. Przewiduje on krótkotrwałe spadki na rynku i obawia się o wartość swoich inwestycji.

Przy pomocy handlu lewarowanego inwestor może wykonać transakcję krótkiej sprzedaży, aby zabezpieczyć się przed trendem spadkowym. W razie faktycznego poślizgu cen potencjalne straty na portfelu akcji mogą zostać zrównoważone zyskami na krótkiej pozycji hedgingowej na CFD. Z kolei ewentualny wzrost cen akcji spowoduje stratę na pozycji hedgingowej, która zostanie wyrównana zyskiem na portfelu akcji.

Dlaczego warto handlować w Capital.com?

Capital.com to zaawansowana technologicznie platforma do obrotu kontraktami CFD, która oferuje doskonałe warunki, pełen komfort użytkowania i bogactwo przydatnych funkcji.

Zaawansowana technologia SI w sercu platformy: użytkownicy mają dostęp do spersonalizowanego zbioru aktualności z treściami dopasowanymi do własnych preferencji. Sieć neuronowa analizuje zachowania użytkowników w aplikacji, sugerując filmy i artykuły związane z indywidualną strategią inwestycyjną.

Handel z depozytem: dzięki opcji handlu kontraktami CFD z depozytem zabezpieczającym Capital.com zapewnia szeroki dostęp do rynków finansowych.

Handel na różnicy w cenie: wybierając kontrakty CFD, inwestor nie nabywa aktywów bazowych. Oznacza to, że nie jest z nimi trwale związany, a jedynie spekuluje na wzroście lub spadku ich cen. Handel CFD przypomina tradycyjne inwestowanie na rynkach w kwestii obieranych strategii, z tą różnicą, że oferuje również opcję krótkiej sprzedaży. Inwestor na rynku CFD może zajmować krótkie i długie pozycje, korzystać ze zleceń typu stop i limit losses, a także stosować scenariusze handlu dostosowane do indywidualnych celów.

Kompleksowa analiza: wersja przeglądarkowa platformy pozwala inwestorom kształtować własną metodykę analizy rynku i prognozy z pomocą przejrzystych wskaźników technicznych. Capital.com dostarcza aktualne dane rynkowe w czasie rzeczywistym i oferuje różne formaty wykresów na komputerach oraz urządzeniach iOS lub Android.

Najczęściej handlowane

+0.540%
-1.980%
+1.430%
+4.410%
+2.350%
Udostępnij artykuł

Jak handlować CFD

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować