Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 75% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Wprowadzenie do handlu walutami — jak handlować na rynku forex

Podstawowe informacje na temat handlu walutami, działania rynku forex i mechanizmów określających kursy walut, strategii inwestycyjnych i dostępnych instrumentów. Dowiedz się, jak handlować walutami poprzez kontrakty CFD w Capital.com.

Handel na rynku forex to proces kupna i sprzedaży walut różnych krajów celem generowania zysków z fluktuacji kursów poszczególnych par walutowych.

Termin „forex” oznacza rynek walutowy (foreign exchange). Rynek forex umożliwia handel walutami fiducjarnymi różnych krajów w układzie wzajemnych par, np. funt brytyjski z dolarem amerykańskim (GBP/USD).

81.40% kont inwestorów detalicznych odnotowuje straty w handlu kontraktami CFD u tego dostawcy usług.

Na czym polega handel forex?

Co to forex i jak działa ten rynek? Handel walutami, w języku angielskim określany czasem skrótowo „FX”, polega na wymianie walut w parach, aby czerpać potencjalne zyski z fluktuacji cen na rynku.

Podczas gdy handel aktywami takimi jak akcje i towary odbywa się na centralnych giełdach podlegających nadzorowi regulacyjnemu, waluty są kupowane i sprzedawane w obrocie pozagiełdowym. Oznacza to, że transakcje odbywają się głównie pomiędzy kontrahentami instytucjonalnymi w głównych centrach handlu walutami. System ten określa się mianem rynku międzybankowego.

Największe i najbardziej płynne centra handlu forex znajdują się w Londynie i Nowym Jorku. Ważną rolę w handlu walutami odgrywają różnież Tokio, Hongkong, Frankfurt i Singapur. 

W dalszej części materiału omówimy jak działa forex dla początkujących.

Obrót na światowym rynku walutowym

Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.

Czym jest rynek forex?

Forex to największy rynek świata zarówno pod względem wolumenu, jak i wartości transakcji, która sięga niemal 7 trylionów USD dziennie.

Biorąc pod uwagę globalny zasięg rynku walutowego, handel forex odbywa się 24 godziny na dobę z wyłączeniem weekendów i określa kursy wymiany wszystkich walut świata.

Światowy rynek forex

Główne i drugorzędne pary walutowe

Jak działa rynek forex? Mówiąc w skrócie, inwestorzy na rynku walutowym handlują na parach walutowych, oceniając szanse na przyszły wzrost wartości jednej z nich. 

Handel na rynkach finansowych zakłada jednoczesny zakup jednej waluty i sprzedaż drugiej, a celem inwestora jest osiągnięcie zysku na różnicy w bieżącej cenie sprzedaży i pierwotnej cenie zakupu. Pary walutowe składają się z waluty bazowej oraz kwotowanej, a kurs wymiany określa liczbę jednostek waluty kwotowanej niezbędną do zakupu jednej jednostki waluty bazowej. 

Każda waluta posiada przypisany trzyliterowy kod, w którym dwie pierwsze litery określają zazwyczaj jej kraj pochodzenia, a trzecia odnosi się do nazwy waluty, np. USD oznacza dolar amerykański, CAD dolar kanadyjski, a NOK koronę norweską. Od reguły tej występują pewne wyjątki, jak np. kod EUR dla euro czy MXN dla peso meksykańskiego.

Główne pary walutowe obejmują euro z dolarem amerykańskim (EUR/USD), dolar amerykański z jenem japońskim (USD/JPY) oraz funt brytyjski z dolarem amerykańskim (GBP/USD).

Inwestor na rynku forex kupuje i sprzedaje jednostki walut w poszczególnych parach, gdy spodziewa się wahań ich stosunku wartości. Jeśli przewiduje on wzrost wartości euro w stosunku do dolara, np. w następstwie dobrych danych ekonomicznych w strefie euro, może zająć ( długą pozycję na parze EUR/USD. Jeżeli natomiast spodziewa się spadku wartości euro, może zająć krótką pozycję na parze.

Długie i krótkie pozycje na walutach

Wyróżnia się cztery zasadnicze rodzaje par walutowych, na których mogą spekulować inwestorzy w zależności od obranej strategii:

  • Główne pary walutowe: to najczęściej wybierane pary walut, które odznaczają się wyższą płynnością i niższą zmiennością. Wyróżnia się siedem głównych par walutowych, a wszystkie z nich łączą się z dolarem amerykańskim – GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, NZD/USD, oraz AUD/USD. Transakcje na tych parach stanowią 88% całego rynku forex.

  • Drugorzędne pary walutowe: te pary walutowe nie łączą się z dolarem amerykańskim. Z reguły są one nacechowane niższą płynnością, przez co są bardziej podatne na zmienność cen. Jeśli chodzi o handel kontraktami CFD, oferują one szanse na większe zyski, ale rownież straty. Do przykładów zaliczyć można pary EUR/GBP, EUR/AUD, GBP/JPY, NZD/JPY, oraz GBP/CAD.

  • Egzotyczne pary walutowe: ta kategoria obejmuje zazwyczaj połączenia z walutami krajów rynków wschodzących. Cechą charakterystyczną tych par jest niska płynność i wysoka zmienność, co może skutkować gwałtownymi i trudnymi do przewidzenia wahaniami cen. Przykłady obejmują EUR/TRY, USD/HKD, NZD/SGD, GBP/ZAR, NOK/RUB, oraz AUD/MXN.

  • Regionalne pary walutowe – w tej grupie znajdziemy pary walut z określonego regionu, np. Skandynawii czy Australazji. Wśród przykładów wymienić można: NOK/SEK, AUD/NZD, AUD/SGD oraz CNH/HKD.

Cztery rodzaje par walutowych

Słowniczek pojęć z rynku forex

Żaden przewodnik po rynku forex dla początkujących nie byłby kompletny bez glosariusza pojęć stosowanych przez inwestorów. Oto nasze krótkie zestawienie najpowszechniejszych zwrotów:

Aussie – kolokwialne określenie dolara australijskiego

Cena kupna (ask) – cena, po której inwestor może dokonać zakupu

Waluta bazowa – waluta przedstawiana jako pierwsza w parze walutowej, np. dla pary USD/EUR dolar stanowi walutę bazową

Stopa bazowa – stopa oprocentowania kredytów ustalana przez bank centralny danego kraju

Punkt bazowy – 1/100 z 1%, czyli 0,01% lub po prostu 0,0001 w kontekście cen par walutowych. W języku angielskim stosuje się zamiennie termin „pip”

Niedźwiedzi (rynek) – zwrot określający zniżkujący rynek lub cenę aktywów

Niedźwiedź – inwestor, który spodziewa się spadku cen i może zajmować krótkie pozycje

Spread cen kupna-sprzedaży – różnica między ceną kupna (ask) i sprzedaży (bid)

Cena sprzedaży (bid) – cena, po której inwestor może dokonać sprzedaży

Byczy (rynek) – zwrot określający zwyżkujący rynek lub cenę aktywów

Byk – inwestor, który spodziewa się wzrostu cen i może zajmować długie pozycje

Kabel – potoczna nazwa określająca parę walutową GBP/USD

Waluta kwotowana – waluta przedstawiana jako druga w parze walutowej, np. w parze USD/EUR euro stanowi walutę kwotowaną

Kontrahent – uczestnik transakcji

Inwestowanie jednodniowe (day trading) – otwieranie i zamykanie pozycji na rynku forex w tym samym dniu. Jest to częsta strategia stosowana wśród inwestujących w kontrakty CFD

Instrument pochodny – produkt finansowy, którego wartość jest oparta na aktywach bazowych

Indeks dolara – wskaźnik relatywnej siły dolara amerykańskiego względem koszyka innych walut, m.in. euro, funta brytyjskiego i jena japońskiego. Indeks oznaczony jest kodem DXY

Gołąb/gołębi – termin stosowany w odniesieniu do polityki monetarnej, która wspiera niskie stopy procentowe. Jej przeciwieństwem jest podejście jastrzębie

Zielony – potoczna nazwa dolara amerykańskiego

Jastrząb/jastrzębi – termin stosowany w odniesieniu do polityki monetarnej, która wspiera wysokie stopy procentowe. Jej przeciwieństwem jest podejście gołębie

Zabezpieczenie (hedge) – jedna lub więcej pozycji w handlu, których celem jest ograniczenie ryzyka związanego z głównymi pozycjami inwestora

Kiwi – potoczna nazwa dolara nowozelandzkiego

Dźwignia finansowa – mechanizm umożliwiający otwieranie pozycji w znacznie większych kwotach niż pozwalałby na to początkowy kapitał inwestora. Zastosowanie dźwigni pozwala zmaksymalizować zyski z udanych transakcji, ale stwarza również ryzyko strat przekraczających wkład własny inwestora. Zalecamy dokładne przeczytanie treści oświadczeń dotyczących ryzyka na platformach i aplikacjach handlowych oferujących opcję handlu z dźwignią.

Płynność – wysoce płynny rynek generuje dostatecznie duży wolumen transakcji, by zagwarantować płynną zmianę cen. Z kolei mało płynne rynki odznaczają się niskim poziomem aktywności handlowej, co skutkuje zmiennością cen

Loonie – potoczna nazwa dolara kanadyjskiego

Jednostka transakcyjna (lot) – handel na rynku forex odbywa się w określonych jednostkach transakcyjnych waluty (często stosuje się angielski termin „lot”). Standardowo jest to 100 tys. jednostek, jednak czasami wykorzystuje się też partie po 10 tys. (mini lot) lub nawet 1000 jednostek (micro lot).

Depozyt zabezpieczający (margin) – ten termin wiąże się z mechanizmem dźwigni finansowej i reprezentuje minimalny wkład inwestora wymagany do otwarcia pozycji z określonym poziomem dźwigni

Wezwanie do uzupełnienia depozytu (margin call) – kiedy rynek zmierza w kierunku przeciwnym do pozycji inwestora, broker forex wyda wezwanie do uzupełnienia depozytu środkami niezbędnymi do utrzymania otwartej pozycji

Otwarta pozycja – aktywna transakcja na rynkach finansowych

Punkt procentowy ceny (pip) – najmniejsza jednostka wyrażająca zmianę ceny danej pary walutowej. W przypadku kwotowanych par walutowych pojedynczy pip wynosi 0,0001.

Spread – różnica między ceną sprzedaży (bid) oraz kupna (ask) na określonej parze walutowej.

Funt szterling – alternatywna nazwa funta brytyjskiego

Minimalny krok notowania (tick) – najmniejsza możliwa zmiana ceny, określana również jako pip

Co wpływa na kurs wymiany walut?

Kurs wymiany walut zmienia się nieustannie w ciągu dnia w zależności od popytu na poszczególne waluty. Jako że rynek forex zrzesza waluty z całego świata, kierunek zmiany cel par walutowych podlega wielu czynnikom w oparciu o ich wartość wymiany na inne dobra lub usługi, bądź potencjał inwestycyjny. 

Aby opanować podstawy rynku forex, warto poznać podstawowe czynniki, które decydują o wartości walut.

Dane ekonomiczne

Wartość walut w dużej części zależy od stanu gospodarki emitujących je krajów. Rynek forex reaguje na publikacje najważniejszych danych ekonomicznych, gdyż oferują one obiektywny obraz sytuacji na tle innych państw.

Produkt krajowy brutto (PKB), który wyraża wartość wszystkich dóbr i usług wyprodukowanych przez kraj w danym okresie, jest jedną z najważniejszych metryk służących ocenie wydajności gospodarki.

Aktualności i doniesienia polityczne

Ceny walut reagują również na doniesienia polityczne i wydarzenia w skali krajowej oraz międzynardowej. Jako waluta rezerwowa świata, dolar amerykański jest uznawany za bezpieczną przystań, co zwiększa jego wartość w okresie niepewności makroekonomicznej i zawirowań politycznych. 

Przykładem wpływu wydarzeń politycznych na waluty może być rubel rosyjski, który stracił jedną trzecią wartości w ciągu dwóch tygodni od napaści Rosji na Ukrainę i nałożenia sankcji gospodarczych przez kraje zachodnie. Rubel zdołał jednak odwrócić niekorzystny trend i powrócił do kursów sprzed wojny wraz ze wzrostem cen ropy naftowej i gazu ziemnego. 

Stopy procentowe

Polityka monetarna kraju w obliczu inflacji jest ważnym czynnikiem, ponieważ wyższe stopy procentowe przyciągają inwestorów większymi zyskami z inwestycji. Z tego względu kursy na rynku forex często zmieniają się na korzyść walut podpartych najwyższymi stopami procentowymi. 

Ceny towarów

Ceny towarów wpływają również na rynek walutowy, zmieniając kursy w zależności od tego, czy dany kraj jest importerem czy eksporterem netto surowców. Waluty krajów eksportujących ogromne ilości towarów, takie jak dolar australijski, nowozelandzki czy kanadyjski, są określane mianem walut towarowych bądź surowcowych.

Inwestowanie na forex dla początkujących

Rynek forex dla początkujących udostępnia szeroki wybór instrumentów finansowych w zależności od strategii i prognoz rynkowych.

Większość transakcji na rynku forex prowadzona jest przez duże instytucje przez rynek międzybankowy, a ich wartość opiewa często na miliony dolarów. Z drugiej strony, w przeciwieństwie do fizycznych giełd, platforma transakcyjna forex zapewnia inwestorom detalicznym dostęp do rynków walutowych na całym świecie.

Cena spot na rynku forex

Generujący obrót rzędu 2 trylionów USD, handel spot jest istotnym elementem rynku forex. Transakcje spot stanowią bezpośrednią umowę między dwoma kontrahentami, która zakłada kupno jednej waluty i sprzedaż drugiej po ustalonej cenie w terminie rozliczenia. 

Inwestorzy indywidualni nie uczestniczą w handlu spot par walutowych. W przeciwieństwie do instrumentów takich jak kontrakty futures, opcje i fundusze giełdowe (ETF), którymi handluje się tylko na scentralizowanych giełdach, kontrakty spot na rynku forex są (instrumentami pozagiełdowymi (OTC)) stanowiącymi bezpośrednią umowę między kontrahentami.

Główny rynek forex dla handlu spot to tzw. rynek międzybankowy, na którym poszczególne instytucje maklerskie (głównie banki) prowadzą transakcje między sobą. Rynek międzybankowy jest otwarty wyłącznie dla banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych i dużych korporacji, które generują pokaźny wolumen transakcji.

Opcje walutowe

Opcje to instrumenty finansowe, które oferują kupującemu możliwość kupna lub sprzedaży aktywów za określoną cenę ze wskazaną datą realizacji. Inwestor na rynku forex kupujący opcje walutowe będzie mógł nabyć walutę po określonym kursie w terminie realizacji.

W przeciwieństwie do kontraktów spot na rynku forex, opcje i kontrakty futures podlegają obrotowi giełdowemu. Warto jednak zaznaczyć, że choć rynek forex działa przez całą dobę, handel opcjami jest ograniczony do godzin pracy danej giełdy, a jego płynność jest niższa w porównaniu do rynków spot i kontraktów futures.

Kontrakty futures na waluty

Kontrakty futures na rynku walutowym zostały wprowadzone przez Chicago Mercantile Exchange (CME) w 1972 roku i nadal podlegają obrotowi na giełdach.

Kontrakty futures zobowiązują inwestora do kupna lub sprzedaży aktywów za wyznaczoną cenę w określonym terminie w przyszłości. Główna różnica między opcjami a kontraktami futures polega na tym, że te pierwsze dają inwestorowi możliwość kupna bądź sprzedaży, podczas gdy te drugie zobowiązują go do wykonania transakcji. Inwestorzy na rynku forex wykorzystują kontrakty futures do spekulowania na wartości waluty w dniu ich realizacji. 

Fundusze giełdowe na waluty

Giełdowe fundusze inwestycyjne (ETF) stanowią rodzaj funduszów inwestycyjnych notowanych na giełdzie i podlegają obrotowi w trakcie całej sesji giełdowej w przeciwieństwie do funduszy powierniczych, których cena jest ustalana tylko raz dziennie. Fundusze ETF na waluty oferują inwestorom ekspozycję na pojedynczą parę walutową lub koszyk walut bez konieczności zarządzania indywidualnymi transakcjami na rynku forex.

Instytucje finansowe zarządzają funduszami ETF na waluty poprzez kupowanie, sprzedawanie i przechowywanie walut. Oferują one inwestorom udziały w funduszu, które podlegają obrotowi w sposób podobny do akcji. Tak jak opcje i kontrakty futures, obrót jednostkami funduszy ETF odbywa się wyłącznie w godzinach pracy giełdy. Zarządcy funduszy pobierają również prowizje i opłaty od transakcji.

Platformy transakcyjne

Mimo że inwestorzy indywidualni nie mogą uczestniczyć w handlu spot na rynku forex, istnieją platformy transakcyjne, które umożliwiają im dostęp do wtórnego rynku pozagiełdowego. 

Dostawcy usług handlu na rynku forex to instytucje finansowe zajmujące się obrotem na rynku pierwotnym w imieniu inwestorów indywidualnych. Doliczają one dodatkowe prowizje do cen na pierwotnym rynku pozagiełdowym, aby pokryć koszty świadczonej usługi. Zamiast bezpośredniego obrotu walutami, inwestor detaliczny może kupić lub sprzedać lewarowany kontrakt na daną walutę. Inwestor nie może otrzymać fizycznej dostawy, przez co w terminie realizacji kontrakt podlega przedłużeniu, a nie rozliczeniu w środkach pieniężnych. Należy też pamiętać, że handel z dźwignią wiąże się z możliwością pomnożenia zarówno zysków, jak i strat.

Kontrakty na różnice kursowe (CFD)

Ze względu na ogromny wolumen transakcji do obsłużenia, broker forex nie obsługuje zazwyczaj inwestorów indywidualnych, o ile nie dysponują oni wystarczającym kapitałem, by uczestniczyć w handlu spot lub obrocie instrumentami pochodnymi. Inwestorzy indywidualni mogą wciąż handlować kontraktami na różnice kursowe (CFD) na rynku forex za pośrednictwem internetowych platform transakcyjnych. 

Na czym polegają kontrakty CFD na forex?

CFD to kontrakt finansowy między inwestorem a brokerem, w ramach którego jedna ze stron zgadza się wypłacić drugiej kwotę różnicy w wartości aktywów lub papierów wartościowych. 

Forma kontraktu daje inwestorowi możliwość spekulacji na parze walutowej w obu kierunkach.

Długa sprzedaż: przykładowo, jeżeli inwestor uważa, że kurs euro wzrośnie względem dolara, może on zająć długą pozycję na parze EUR/USD

Krótka sprzedaż: jeżeli inwestor uważa, że kurs euro spadnie względem dolara, może on zająć krótką pozycję na parze walutowej

Jaka jest różnica między kontraktami futures i CFD?

Kontrakty futures i CFD umożliwiają inwestorom spekulowanie na kierunku zmiany cen aktywów, jednak występują między nimi pewne praktyczne różnice. 

Kontrakty futures podlegają obrotowi giełdowemu, przez co są bardziej transparentne, podczas gdy kontrakty CFD zawiera bezpośrednio broker forex. Oznacza to, że kontrakty CFD mogą być bardziej płynne, gdyż broker może działać w charakterze kreatora rynku i realizować pozycje bezpośrednio po otrzymaniu zlecenia. 

Kontrakty futures posiadają też określoną datę realizacji, a ich wartość zazwyczaj maleje pod koniec wyznaczonego okresu. Kontrakty CFD nie mają określonej daty wygaśnięcia i są bardziej dostępne dla inwestorów ze skromniejszym portfelem inwestycyjnym ze względu na mniejszą wielkość kontraktu.

Jaka jest strategia handlu na forex dla początkujących?

Przed otwarciem pierwszej pozycji należy obrać strategię handlu na rynku forex. Inwestorzy stosują wiele różnych podejść, aby utrzymać spójność działań i ograniczyć tendencyjność w podejmowaniu decyzji. 

Efektywne podejście do handlu forex dla początkujących wykorzystuje połączenie analizy technicznej i analizy fundamentalnej na każdym kroku.

Skalpowanie

Termin skalpowanie oznacza technikę handlu na rynku walutowym, która zakłada czerpanie niewielkich zysków z wielu transakcji, które są zazwyczaj otwierane i zamykane w krótkim czasie, np. w ciągu paru godzin bądź minut. Ta strategia jest często wykorzystywana w ramach tzw. handlu o wysokiej częstotliwości i opiera się na algorytmach komputerowych zdolnych do otwierania i zamykania transakcji w ciągu paru sekund, by generować zyski na ułamkowych zmianach cen, czyli tzw. pipsach.

Handel jednodniowy (day trading)

Podobnie jak w przypadku skalpowania, Day trading opiera się na narzędziach analizy technicznej w celu identyfikacji trendów, a następnie otwarcia i zamknięcia pozycji tego samego dnia. W przeciwieństwie do poprzedniej kategorii, pozycje inwestorów jednodniowych mogą pozostawać otwarte przez kilka lub kilkanaście godzin. 

Zamykając pozycje przed końcem dnia, inwestorzy jednodniowi unikają opłat za finansowanie pozycji z dnia na dzień i ryzyka związanego z fundamentalnymi zmianami, które mogłyby wpłynąć na cenę w następnym dniu.

Handel średnioterminowy (swing trading)

Swing trading zakłada utrzymywanie pozycji przez kilka dni lub nawet tygodni w celu czerpania zysków z trendów i wahań cen. Inwestorzy wykorzystują narzędzia analizy technicznej, aby zidentyfikować prawdopodobne punkty zwrotne (granice zwyżek lub zniżek) w kursach par walutowych i zajęcia odpowiednio długich lub krótkich pozycji.

Handel pozycyjny (position trading)

Ta strategia zakłada podejście długoterminowe i skupia się na analizie technicznej w celu ustalenia optymalnego czasu kupna i sprzedaży. Position trading to kolejne podejście do handlu na forex, które zakłada kupno i przetrzymywanie aktywów w celu spekulacji na zmianach cen w dłuższym terminie, nieraz na przestrzeni miesięcy lub lat.

Handel na trendach (trend trading

Trend trading może przybierać postać strategii krótko, średnio i długoterminowej. Strategia opiera się na analizie technicznej historycznych zmian cen w celu zidentyfikowania przyszłch trendów. Stosujący ją inwestorzy wykorzystują różne narzędzia oscylacyjne na wykresach, aby ustalić punkt otwarcia i zamknięcia transakcji.

Strategie na rynku forex

Jak inwestować w kontrakty CFD na forex

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat handlu kontraktami CFD na forex? Zarejestruj konto na platformie dostawcy CFD takiego jak Capital.com. Platforma umożliwia handel kontraktami CFD na forex, akcje i towary na pojedynczym koncie.

Aby zacząć inwestować w kontrakty CFD:

  1. Zarejestruj i zaloguj się na konto do handlu.
  2. Wybierz parę walutową, na której chcesz przeprowadzić transakcję.
  3. Zastosuj preferowaną strategię handlu, aby zidentyfikować sposobności do kupna i sprzedaży.
  4. Zleć swoją pierwszą transakcję i rozważ zastosowanie narzędzi zarządzania ryzykiem takich jak stop loss. 
  5. Monitoruj przebieg transakcji z poocą wskaźników technicznych i analizy fundamentalnej w oparciu o obraną strategię.
  6. Zamknij pozycję zgodnie ze stosowaną strategią.

Zalety i wady kontraktów CFD na forex

Handel kontraktami CFD na forex niesie za sobą różne korzyści i czynniki ryzyka.

Dźwignia finansowa. Dźwignia finansowa może zwiększać potencjalne zyski i straty. Pozwala ona handlować CFD z depozytem zabezpieczającym, aby otwierać większe pozycje przy mniejszym kapitale początkowym. Odbywa się to poprzez pokrycie tylko ułamka wartości transakcji i zasadniczo pożyczenie pozostałej kwoty od brokera. Procedurę tą nazywa się właśnie handlem z dźwignią lub handlem lewarowanym. Handel z dźwignią może oferować potencjalnie większy zysk. Z drugiej strony, produkty lewarowane mogą też powodować większe straty, jeżeli cena aktywów zmieni się przeciwko pozycji inwestora. Zalecamy dokładne zapoznanie się z działaniem mechanizmu dźwigni przed przystąpieniem do transakcji.

Przykład transakcji na rynku forex

Zabezpieczenie (hedging). Hedging to strategia polegająca na otwieraniu pozycji, aby wyrównać potencjalne straty z bieżących inwestycji. Handel na rynku forex jest bardzo podatny na zmienność cen, co stanowi jedną z głównych przyczyn jego atrakcyjności dla inwestorów. Inwestorzy poszukujący dodatkowej ochrony w postaci strategii hedgingowej mogą utrzymywać pozycje o negatywnej korelacji, na przykład zajmując długą pozycję na USD/CAD jako zabezpieczenie przed zniżkującymi cenami ropy.

Dlaczego warto handlować kontraktami CFD na forex w Capital.com

Zaawansowana technologia SI w sercu platformy: użytkownicy mają dostęp do spersonalizowanego zbioru aktualności z treściami dopasowanymi do własnych preferencji. Sieć neuronowa analizuje zachowania użytkowników w aplikacji, sugerując filmy i artykuły związane z indywidualną strategią inwestycyjną. W ten sposób inwestorzy mogą dostosować swoje decyzje w handlu CFD na forex.

Handel z depozytem: dzięki opcji handlu kontraktami CFD na rynek walutowy z depozytem zabezpieczającym (do 30:1 dla głównych par walut), Capital.com oferuje dostęp do szerokiego zakesu popularnych rynków bez konieczności posiadania dużej ilości środków na koncie. Należy jednak pamiętać, że kontrakty CFD są produktami lewarowanymi, co oznacza możliwość przemnożenia zarówno zysków jak i strat. 

Handel na różnicy w cenie: wybierając CFD na pary walutowe, inwestor nie nabywa jednostek waluty bazowej, a jedynie spekuluje na zmianach jej wartości. Handel CFD umożliwia zajęcie krótkiej lub długiej pozycji, składanie zleceń stop i limit, oraz stosowanie scenariuszy handlu zgodnych z obranymi celami. Handel CFD przypomina tradycyjne inwestowanie na giełdzie w kwestii obieranych strategii, ale stanowi raczej rodzaj inwestycji krótkoterminowej z powodu opłat za utrzymywanie pozycji z dnia na dzień i większego ryzyka związanego z mechanizmem dźwigni finansowej.

Kompleksowa analiza:: wersja przeglądarkowa platformy pozwala inwestorom kształtować własną metodykę analizy rynku i stawiać prognozy z pomocą przejrzystych wskaźników technicznych. Capital.com odzwierciedla rynek walutowy w czasie rzeczywistym i oferuje różne formaty wykresów na komputerach oraz urządzeniach iOS lub Android. Inwestorzy mogą obserwować pary walutowe na żywo, przeglądając jednocześnie najważniejsze doniesienia dobierane na podstawie indywidualnej aktywności handlowej.

Zarejestruj się w Capital.com i zacznij korzystać z naszej platformy internetowej lub pobierz aplikację, aby móc handlować kontraktami CFD bez względu na miejsce i czas. Wystarczą zaledwie 3 minuty, aby otworzyć konto i uzyskać dostęp do informacji o najpopularniejszych parach walutowych.

Godziny handlu na rynku forex 

Jako że rynki forex zrzeszają waluty z krajów położonych w różnych strefach czasowych, handel prowadzony jest przez całą dobę w dni robocze. 

Rynki pozostają otwarte 24 godziny na dobę od 17:00 (EST) w niedziele, do 16:00 (EST) w piątki. Niektórzy uważają, że najlepsza pora na handel na rynku forex przypada w następstwie publikacji danych ekonomicznych i wydarzeń politycznych, które napędzają fluktuacje w kursach walutach, oferując możliwość spekulacji na zmianach cen. 

Częste pytania

Czy handel na rynku walutowym jest zyskowny?

Handel na forex może być dochodowy w zależności od obranej strategii i umiejętności inwestora. Wiąże się on również z dużym ryzykiem strat, ponieważ nieprzewidziane wydarzenia i wysoka dźwignia finansowa mogą szybko wyczerpać dostępny kapitał.

Czy handel na rynku walutowym jest bezpieczny i legalny?

Handel walutami jest legalną praktyką stosowaną przez organy państwowe, instytucje finansowe, przedsiębiorstwa oraz inwestorów prywatnych. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ rynek forex nie podlega centralnemu nadzorowi regulacyjnemu, przez co zdarzają się na nim próby oszustw. Aby zminimalizować ryzyko, najlepiej korzystać z usług renomowanego maklera bądź platformy handlowej.

Czy rynek forex jest dobry dla początkujących?

Rynek forex jest przystępny dla początkujących, ponieważ umożliwia prowadzenie transakcji przez całą dobę i nie wymaga dużego kapitału początkowego. Nowi inwestorzy powinni poświęcić czas na zapoznanie się z działaniem rynku walut i obrać jasno zarysowaną strategię. 

Jak zacząć handel forex?

Po podjęciu decyzji o rozpoczęciu handlu na rynku walutowym w formie opcji, kontraktów futures, funduszy ETF lub kontraktów CFD, najlepiej wyznaczyć własną strategię handlu w oparciu o analizę techniczną i fundamentalną, aby skuteczniej zarządzać otworzonymi pozycjami.

Czy do handlu na forex trzeba korzystać z usług brokera?

Aby uzyskać dostęp do handlu spot na forex, konieczny jest dostęp do platformy transakcyjnej brokera. Alternatywą są natomiast kontrakty CFD, które oferują możliwość handlu na rynku walutowym, a także na aktywach takich jak akcje czy towary.

Udostępnij artykuł

Najczęściej handlowane

+0.350%
-0.580%
+0.550%
-0.150%
+0.370%

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 630 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować