Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Wprowadzenie do handlu funduszami giełdowymi — jak inwestować w ETF

Podstawowe informacje na temat funduszy ETF, ich specyfiki, dostępnych rodzajów i wyceny, wraz z omówieniem strategii handlu na rynkach finansowych i dostępnych instrumentów. Dowiedz się, czym są fundusze ETF i jak nimi handlować za pomocą kontraktów CFD w Capital.com.

Na czym polegają fundusze ETF?

Handel ETF-ami obejmuje kupno i sprzedaż jednostek funduszy giełdowych (exchange traded fund) celem pozyskania ekspozycji na szeroki zakres aktywów i spekulacji na zmianach cen.

Fundusze giełdowe (ETF) to popularne instrumenty finansowe, dodawane często do portfeli inwestorów w celu zwiększenia ekspozycji i dywersyfikacji. Zamiast konieczności analizowania i wyboru indywidualnych akcji, fundusze giełdowe pozwalają inwestować w różne instrumenty finansowe, grupy akcji lub indeksy, a także handlować funuszami towarowymi.

Niniejszy przewodnik nakreśla szczegółowo tematykę ETF-ów, wyjaśnia, jak inwestować w ETF i przybliża ważne zagadnienia, o których powinien wiedzieć potencjalny inwestor.

Czym są fundusze ETF?

Według definicji fundusze ETF są instrumentami finansowymi obejmującymi koszyk akcji, towarów lub innych aktywów, które w niektórych przypadkach stosują wskaźniki referencyjne do oceny własnych wyników. ETF-y skupiają się najczęściej na określonym indeksie, branży lub kategorii aktywów. Mogą one również podążać za określoną grupą akcji, obligacji, towarów, walut lub innych aktywów.

Według amerykańskiej spółki inwestycyjnej Blackrock w sierpniu 2022 roku na światowych giełdach działało ponad 8000 funduszy ETF. Rosnące zainteresowanie inwestorów i rozwój technologii sprawiły, że inwestowanie w fundusze ETF stało się łatwe. Obrót funduszami ETF odbywa się na giełdach, a inwestorzy mogą błyskawicznie kupować i sprzedawać ich jednostki w trakcie sesji, reagując na nadchodzące trendy rynkowe. 

Fundusze ETF są w pewnych względach podobne do funduszy powierniczych, jednak te drugie są nabywane bezpośrednio od zarządcy funduszu, a ich ceny ustalane są raz na dobę.

Do czego służą fundusze ETF? Fundusze giełdowe pojawiły się wraz ze wzrostem zainteresowania indeksami giełdowymi w latach 80-90. Pierwszy fundusz ETF został wprowadzony na rynku amerykańskim w 1993 roku jako instrument mający odzwierciedlać indeks S&P 500 (US500). 

Handel funduszami ETF oferuje inwestorom ekspozycję na historycznie trudno dostępne aktywa, takie jak fizyczne towary lub akcje na zagranicznych giełdach. Przykładowo, fundusze ETF na towary zapewniają dostęp do rynków ropy naftowej, metali szlachetnych i produktów rolnych. 

Pierwszy towarowy fundusz ETF na złoto inwestycyjne został uruchomiony w 2003 roku na giełdzie Australian Securities Exchange. W 2004 roku State Street Corporation (STT) wydała natomiast SPDR Gold Shares (GLD) — pierwszy amerykański fundusz ETF z całkowitym pokryciem w fizycznym złocie, który osiągnął ponad 1 mld USD wartości aktywów po zaledwie trzech dniach obrotu na giełdzie.

Jak działają fundusze ETF?

Aby zrozumieć mechanizm działania ETF-ów, warto przyjrzeć się sposobowi ich tworzenia. Nowe fundusze ETF wymagają zatwierdzenia ze strony organów regulujących rynek, na którym są wprowadzane. Przykładowo, w Stanach Zjednoczonych sponsor musi przedłożyć plan funduszu Securities and Exchange Commission (SEC). 

Jak odbywa się handel funduszami ETF? Proces tworzenia i wykupu umożliwia uprawnionym uczestnikom, takim jak animatorzy rynku lub biura handlowe inwestorów instytucjonalnych, umieszczanie jednostek papierów wartościowych funduszu giełdowego w funduszach powierniczych i tym samym tworzenie jednostek ETF-ów. 

Handel funduszami ETF odbywa się przez całą sesję giełdową. Inwestorzy mogą kupować jednostki funduszu (udziały) w ten sam sposób, co akcje spółek. Proces tworzenia i wykupu udziałów zapewnia, że cena ETF-ów pozostaje proporcjonalna do ich wartości aktywów netto (NAV).

Udziałowcy funduszu ETF pośrednio stają się właścicielami zawartch w nim papierów wartościowych i zazwyczaj otrzymują sprawozdania roczne. Mają też prawo do części zysków wypłacanych w postaci dywidend lub odsetek ai mogą otrzymać zwrot wartości rezydualnej w przypadku likwidacji funduszu.

Rodzaje funduszy ETF

Istnieje wiele rodzajów funduszy ETF, które obejmują szeroki zakres kategorii aktywów i podejść inwestycyjnych.

 • Fundusze ETF na akcje

Fundusze giełdowe na akcje podążają za indeksami gromadzącymi grupy akcji, np. dużych lub małych spółek, akcji dywidendowych, czy spółek związanych z określonymi krajami bądź sektorami gospodarki. Przykładowo, technologiczne, konsumenckie, farmaceutyczne lub bankowe fundusze ETF umożliwiają inwestorom uzyskanie ekspozycji na akcje różnych spółek we wspomnianych sektorach, zamiast indywidualnego kupowania akcji, które mogą nie zapewniać zadowalających wyników.

 • Fundusze ETF na indeksy

Fundusze giełdowe na indeksy umożliwiają inwestorom zdobycie ekspozycji na cały indeks giełdowy, np. S&P 500 (US500), Nasdaq 100 (US Tech 100), czy FTSE 100 (UK100). Fundusze ETF na indeksy mają z założenia odwzorowywać wyniki indeksu referencyjnego poprzez gromadzenie akcji wchodzących w skład indeksu lub innych produktów inwestycyjnych, które podążają za zmianami jego ceny. 

 • Fundusze ETF na sektor

Fundusze giełdowe z tej kategorii odwzorowują koszyk akcji spółek działających w określonym sektorze przemysłu. Dla przykładu, fundusz iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) inwestuje w akcje spółek z sektora biotechnologii, zaś Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) lokuje kapitał w spółkach produkujących samochody, półprzewodniki, czy zajmujących się technologiami motoryzacyjnymi i pojazdami elektrycznymi. 

Fundusze ETF związane z sektorem oferują możliwość inwestowania w określone obszary rynku lub zabezpieczenia innych pozycji w portfelu inwestycyjnym. Przykładowo, jeśli inwestor posiada dużą ekspozycję na określony sektor, może ograniczyć ryzyko poprzez krótką sprzedaż funduszu EF na sektor.

 • Fundusze ETF na obligacje

Fundusze giełdowe na obligacje oferują inwestorom ze stałymi dochodami możliwość dywersyfikacji względem funduszy ETF na akcje, które z reguły obarczone są większym ryzykiem. Obligacje odznaczają się bowiem większą stabilnością cen i niską korelacją z fluktuacjami cen na rynku akcji. 

Fundusze ETF na obligacje są bardziej przystępne dla inwestorów indywidualnych, ponieważ rynek obligacji jest z natury mało przejrzysty ze względu na liczbę dostępnych typów obligacji. Fundusze ETF oferują natomiast natychmiastowy dostęp do portfela obligacji, wypłacając odsetki na rzecz inwestorów. Dzięki temu inwestorzy mogą zwiększyć swoją ekspozycję na obligacje przy pomocy krótko, średnio i długoterminowych ETF-ów.

 • Fundusze ETF na towary

Fundusze ETF na towary oferują inwestorom dostęp do płynnych i wysoce zmiennych rynków towarów takich jak ropa naftowa, złoto, miedź lub kawa, z których poprzednio korzystać mogły tylko podmioty zarejestrowane na giełdach. Fundusze ETF na towary często opierają się na instrumentach pochodnych, a nie fizycznych towarach, przez co mogą być obarczone większym ryzykiem.

 • Fundusze ETF na waluty

Giełdowe fundusze walutowe odwzorowują kurs koszyka walut lub pojedynczej waluty, jak w przypadku US Dollar Index (DXY). Niektóre ETF-y angażują się w bezpośredni obrót walutami, podczas gdy inne handlują na instrumentach pochodnych lub połączeniu obu form inwestycji. Fundusze ETF na waluty mogą służyć zabezpieczeniu portfela przed zmiennością kursów walut.

 • Specjalistyczne fundusze ETF

Specjalistyczne fundusze ETF, takie jak lewarowane i odwrócone ETF-y, są przystosowane do inwestycji krótkoterminowych, oferując większy stosunek „ryzyko kontra nagroda”. Lewarowane fundusze ETF pożyczają kapitał inwestycyjny stanowiący często dwu- lub trzykrotność kapitału własnego, co wiąże się ze zwiększonym potencjałem zysków i strat. Z kolei tzw. odwrócone ETF-y (inverse ETF) zmierzają w kierunku odwrotnym do indeksu referencyjnego, generując potencjalny zysk na spadkach wartości aktywów.

 • Czynnikowe fundusze ETF

Czynnikowe fundusze ETF (zwane również faktorowymi) skupiają się na określonych czynnikach rynkowych i cieszą się popularnością wśród inwestorów instytucjonalnych oraz aktywnych zarządców. Przykładowo, ETF-y rozwojowe najczęściej wybierają akcje o silnym stosunku ceny do wartości w ujęciu fundamentalnym, które posiadają duży potencjał wzrostu, zaś ETF-y „momentum” gromadzą akcje o rosnących wolumenach przy jednoczesnym wzroście cen akcji.

 • Zrównoważone fundusze ETF

Zrównoważone fundusze ETF skupiają się na inwestowaniu w akcje spółek o wysokich standardach środowiskowych, społecznych i w zakresie ładu korporacyjnego (ESG). Zrównoważone ETF-y stawiają za cel eliminowanie ekspozycji na kontrowersyjne praktyki biznesowe, które nie wpisują się w system wartości inwestorów.

 • Geograficzne fundusze ETF

Geograficzne fundusze ETF umożliwiają inwestorom dywersyfikację na akcje spółek z innych krajów i regionów, których nie są indywidualnie obsługiwane przez ich maklerów. Ten rodzaj funduszy stał się szczególnie atrakcyjny w erze dynamicznego rozwoju tzw. rynków wschodzących.

Różne rodzaje funduszy ETF

Różnice pomiędzy ETF-ami a funduszami indeksowymi i powierniczymi

Jakie są różnice między ETF-em, funduszem powierniczym a funduszem indeksowym? 

Termin „fundusz powierniczy” odnosi się do struktury funduszu, w którym inwestorzy wspólnie „powierzają” środki, które chcą zainwestować na rynku. Ponadto, zamiast bezpośredniego obrotu zgromadzonymi papierami wartościowymi, inwestorzy kupują i sprzedają udziały samego funduszu powierniczego.

Fundusze indeksowe mają na celu odzwierciedlanie wyników określonego indeksu akcji, podczas gdy fundusze powiernicze podlegają aktywnemu zarządzaniu i mają w założeniu osiągać wyniki powyżej poziomu indeksu. Fundusze indeksowe mogą przybierać postać funduszy powierniczych lub giełdowych (ETF).

Fundusze ETF zostały wprowadzone jako korzystniejsza z punktu widzenia podatków i posiadająca większą płynność alternatywa dla funduszy powierniczych. Udziały w funduszach powierniczych są nabywane bezpośrednio od zarządcy funduszu, a ich cena jest ustalana raz na dobę. Z kolei udziały w funduszach ETF stanowią zbywalne papiery wartościowe, które można błyskawicznie kupować i sprzedawać na giełdach w trakcie całej sesji, co pozwala reagować na trendy rynkowe.

Fundusze ETF przedstawiają elastyczną, korzystniejszą cenowo alternatywę dla funduszy powierniczych, gdyż pasywne fundusze indeksowe są obarczone niższymi opłatami niż aktywnie zarządzane fundusze. ETF-y w dużej części przypominają też akcje, ponieważ mogą być przedmiotem krótkiej sprzedaży i kupna z depozytem zabezpieczającym, jak również oferować opcje

Fundusze ETF posiadają też kilka wspólnych charakterystyk z funduszami powierniczymi, ponieważ składają się ze zdywersyfikowanych koszyków papierów wartościowych, jednak w przeciwieństwie do tych drugich ETF-y zazwyczaj nie określają minimalnej kwoty inwestycji i oferują niższe współczynniki kosztów oraz prowizje maklerskie.

Podobieństwa i różnice między funduszami powierniczymi a ETF-ami

Co wpływa na zmiany cen funduszy ETF?

Głównym czynnikiem wpływającym na ceny funduszy ETF jest zgromadzony portfel inwestycyjny, czyli tzw. wartość aktywów netto (NAV). Z tego względu w okresach zwiększonej zmienności na rynku wartość funduszy może ulegać zmianie. 

Ceny funduszy ETF zmieniają się w trakcie sesji giełdowej, podczas gdy wartość aktywów netto (NAV) określa oficjalne notowanie funduszu i jest ustalana raz dziennie na podstawie cen zamknięcia poszczególnych aktywów bazowych. Wartość aktywów netto służy również do pomiaru wyników funduszu względem wskaźnika referencyjnego.

Podaż i popyt

Cena rynkowa funduszu ETF jest wyznaczana przez wartość zgromadzonych aktywów oraz popyt i podaż udziałów funduszu. Oznacza to, że cena rynkowa zmienia się w ciągu dnia w odpowiedzi na transakcje kupna i sprzedaży — wzrost popytu będzie skutkować wyższą ceną, a spadek popytu, niższą.

Zmiany cen walut

Fluktuacje cen walut mają wpływ na wartość funduszy ETF inwestujących na zagranicznych rynkach. Zmiany kursów lokalnej waluty mogą wpływać na ceny akcji notowanych na zagranicznych giełdach, zwiększając lub zmniejszając odpowiednio stopę zwrotu aktywów. 

Ceny walut mają też wpływ na przychody międzynarodowych spółek, co może przekładać się na wartość akcji bazowych zgromadzonych w funduszu. Z kolei fundusze ETF na waluty mają z założenia generować zyski i oferować zabezpieczenie przed fluktuacjami cen walut.

Czynniki gospodarcze

Trendy ekonomiczne mogą wpływać na ceny funduszy ETF, gdyż silny rozwój gospodarczy może zwiększać wartość aktywów bazowych, podczas gdy krajowa lub światowa recesja może spychać ich ceny w dół. 

Niektóre sektory są bardziej wrażliwe na trendy gospodarcze, jak np. fundusze ETF inwestujące w sektor pojazdów elektrycznych i ekologicznej energii. Alternatywnym przykładem mogą być fundusze lokujące kapitał w akcjach spółek wytwarzających podstawowe dobra konsumenckie, które odznaczają się wysoką stabilnością nawet w okresie recesji.

Jak handlować funduszami ETF

Istnieją różne sposoby handlu funduszami ETF w zależności od doświadczenia, tolerancji ryzyka i preferowanej przez inwestora strategii.

Kontrakty na różnice kursowe (CFD)

Jedną z najpopularniejszych form obrotu funduszami ETF są kontrakty na różnice kursowe (CFD). Kontrakt CFD stanowi umowę między maklerem a inwestorem, w ramach której jedna ze stron zgadza się wypłacić drugiej różnicę w wartości aktywów lub papierów wartościowych. 

Handel funduszami ETF polega na potencjalnym generowaniu zysków z różnicy między ceną aktywów w momencie otwarcia i zamknięcia transakcji, choć oczywiście istnieje też ryzyko poniesienia strat. Kontrakty CFD na ETF-y umożliwiają spekulację na kierunku ceny bez nabywania udziałów w funduszu. 

Handlując kontraktami CFD, inwestor może spekulować na cenie w obu kierunkach. Jeśli uważa, że wartość zainwestowanych środków w funduszu ETF wzrośnie, może zająć długą pozycję, a jeśli przewiduje ich spadek, może otworzyć krótką pozycję

Opcje

Opcje na fundusze ETF to kontrakty pochodne związane z cenami kontraktów futures, które umożliwiają zajęcie pozycji bez konieczność kupna lub sprzedaży kontraktu w określonym terminie realizacji. 

Kupując kontrakt opcji, inwestor akceptuje cenę wykonania opcji powyżej lub poniżej ceny kontraktu futures i może wygenerować zysk, jeśli cena kontraktu futures przybliży się do ceny wykonania w terminie realizacji, lub ponieść stratę, jeżeli cena oddali się od ceny wykonania.

Kontrakty futures

Kontrakty futures umożliwiają spekulację na cenie aktywów w określonym terminie w przyszłości. Główną różnicą względem opcji i kontraktów CFD jest obowiązek przejęcia kontroli nad aktywami lub przedłużenia terminu realizacji kontraktu futures. Zarządcy funduszy ETF (zwłaszcza towarowych) często włączają kontrakty futures do portfela inwestycyjnego. 

Giełdy

Inwestorzy zainteresowani nabyciem udziałów w funduszu ETF po bieżącej cenie rynkowej zamiast spekulowania na ich przyszłej wartości mogą kupić ETF bezpośrednio na giełdzie w sposób analogiczny do akcji spółek.

Różne sposoby handlu funduszami ETF

Jakie są strategie handlu funduszami ETF?

Po podjęciu decyzji o zainwestowaniu w ETF-y należy wyznaczyć strategię inwestycyjną. Istnieją różne strategie inwestowania w ETF-y w zależności od indywidualnych preferencji, tolerancji na ryzyko, przedziału czasowego i ogólnych celów inwestycyjnych.

Uśrednianie ceny zakupu

Kupując regularnie aktywa takie jak fundusze ETF, inwestor może uśrednić koszt zakupów rozłożonych w czasie względem fluktuacji ceny. 

Zamiast dokonywać pojedynczej inwestycji w określonej cenie, inwestor może zainwestować taką samą kwotę w regularnych odstępach czasu. Takie podejście może obniżyć średnią cenę zakupu, umożliwiając czerpanie korzyści ze spadków na rynku w celu generowania zysków, choć jak zawsze istnieje też ryzyko poniesienia straty.

Alokacja aktywów

Fundusze ETF mogą ułatwiać inwestorom stworzenie portfela inwestycyjnego i stopniowe balansowanie aktywów z biegiem czasu. Inwestor może ulokować część portfela w określonym sektorze (np. nowych technologii czy podstawowych dóbr konsumenckich) lub kategorii aktywów (np. obligacje lub towary).

Strategia swing trading

Swing trading ma na celu czerpanie zysków z dużych wahań cen aktywów. Fundusze ETF mogą wpisywać się w tę strategię ze względu na wąskie spready ceny kupna i sprzedaży, co sprawia, że zmiany cen są bardziej odczuwalne. 

Inwestorzy mogą stosować swing trading w handlu funduszami ETF obejmującymi określone gałęzie przemysłu lub kategorie aktywów, z którymi są dobrze zaznajomieni, aby skutecznie identyfikować czynniki powodujące duże zmiany cen. Swing trading jest generalnie uważany za strategię krótko- lub średnioterminową.

Rotacja sektorów

Inwestorzy często lokują i przenoszą kapitał pomiędzy określonymi sektorami przemysłu w zależności od trendów gospodarczych. W okresach silnego rozwoju gospodarczego mogą skupiać się na akcjach o dynamicznym potencjale wzrostu, a w czasach spowolnienia dokonywać rotacji z akcji wzrostowych na niedowartościowane akcje.

Jeżeli portfel inwestora zawiera nadmierną ekspozycję na określony sektor, może on sprzedać część udziałów w funduszach ETF, aby przenieść środki do innego sektora i uniknąć zbyt dużej koncentracji kapitału.

Krótka sprzedaż

Krótka sprzedaż to obarczona dużym ryzykiem strategia, która obejmuje pożyczanie instrumentów finansowych lub papierów wartościowych celem ich sprzedaży. Krótka sprzedaż udziałów w ETF-ach pociąga za sobą niższe koszty niż w przypadku pojedynczych aktywów oraz mniejsze ryzyko wystąpienia tzw. short squeeze (nadpopytu), kiedy to cena aktywów będących przedmiotem lawinowej krótkiej sprzedaży wzrasta w odpowiedzi na gwałtowny skok popytu. 

Krótka sprzedaż funduszy ETF umożliwia spekulowanie na szerokich trendach. Przykładowo, jeśli inwestor prognozuje spowolnienie wzrostu na rynkach wschodzących, może rozpocząć krótką sprzedaż udziałów w ETF-ach na rynki wschodzące.

Handel na trendach sezonowych

Fundusze ETF mogą stanowić przystępny sposób na potencjalne czerpanie zysków z sezonowych trendów wpływających na ceny aktywów. Niemniej jednak, podobnie jak w przypadku wszystkich strategii handlu, istnieje zawsze ryzyko utraty kapitału.

Przykładowo, ceny złota wzrastają zazwyczaj jesienią i zimą w odpowiedzi na wzrost popytu w Indiach i Chinach w okresie świątecznym i festiwalowym. 

Z kolei ceny energii wzrastają w zimowym sezonie grzewczym, a także latem, w szczytowym okresie użytkowania klimatyzacji.

Zabezpieczenie (hedging)

Fundusze ETF oferują prosty sposób na zabezpieczenie portfela inwestycyjnego przed ryzykiem spadku. Są one bowiem jednym z najdogodniejszych mechanizmów inwestowania na rynku towarowym, np. w metale szlachetne, które są uważane za bezpieczne w okresach niepewności, rosnącej inflacji i niskich stóp procentowych. 

Podczas gdy doświadczeni inwestorzy mogą preferować zabezpieczenie w postaci opcji sprzedaży na określone papiery wartościowe, fundusze ETF umożliwiają łatwe zajmowanie krótkich pozycji na określony sektor lub szerszy rynek.

W zależności od uwarunkowań indywidualnych inwestor może stosować połączenie różnych strategii inwestowania w fundusze ETF.

Jak inwestować w ETF z pomocą kontraktów CFD

Interesuje Cię kwestia handlu kontraktami CFD na fundusze ETF? Kontrakty CFD na ETF-y pozwalają zdobyć ekspozycję na krótkoterminowe fluktuacje cen w określonych sektorach bądź krajach. Handel kontraktami CFD zapewnia dostęp do mechanizmu dźwigni finansowej, która zwiększa ekspozycję na ETF i umożliwia otwarcie większej pozycji przy mniejszym wkładzie kapitału. Należy jednak pamiętać, że stosowanie dźwigni finansowej może potęgować zarówno zyski, jak i straty.

Aby rozpocząć handel funduszami ETF przy pomocy kontraktów CFD, należy zarejestrować konto u dostawcy CFD takiego jak Capital.com. Platforma umożliwia handel kontraktami CFD na ETF-y, towary, akcje i waluty za pośrednictwem pojedynczego konta.

Aby przystąpić do wykonywania transakcji, wystarczy wykonać kilka prostych kroków:

 1. Zarejestruj i zaloguj się na konto handlowe

 2. Wybierz fundusze ETF do otwarcia pozycji

 3. Zastosuj preferowaną strategię handlu, aby zidentyfikować potencjalne okazje inwestycyjne

 4. Otwórz pierwszą transakcję. Pamiętaj o możliwości ustawienia zleceń stop loss lub gwarantowany stop loss w celu zarządzania ryzykiem

 5. Monitoruj transakcję przy użyciu wskaźników technicznych i analizy fundamentalnej

 6. Zamknij pozycję zgodnie ze stosowaną strategią

Zalety i wady handlu kontraktami CFD na ETF-y

Handel funduszami ETF za pośrednictwem kontraktów CFD oferuje zdywersyfikowaną ekspozycję na koszyk aktywów bez konieczności analizowania poszczególnych aktywów składowych. Fundusze ETF pozwalają też zajmować pozycje na szerokich trendach, takich jak sezonowe fluktuacje cen, rotacje sektorów, czy sytuacja gospodarcza w określonym kraju. 

Kontrakty CFD zapewniają zwiększoną elastyczność poprzez możliwość handlu w obu kierunkach. Niezależnie od tego, czy inwestor przewiduje wzrost czy spadek wartości funduszu ETF, może on spekulować i czerpać zyski ze zmiany cen.

Handel kontrakty CFD jest też korzystny finansowo względem zainwestowanych środków, gdyż odbywa się często bez prowizji maklerskiej i z wąskimi spreadami. 

Dodatkowo, kontrakty CFD wykorzystują mechanizm dźwigni finansowej, co przekłada się na możliwość zajmowania dużych pozycji przy mniejszym kapitale początkowym. 

Przykładowo, 10% depozyt zabezpieczający oznacza, że inwestor musi wpłacić zaledwie 10% wartości otwieranej transakcji, zaś pozostała kwota jest pokrywana przez dostawcę kontraktów CFD. Oznacza to, że w przypadku transakcji w kwocie 1000 USD przy 10% poziomie depozytu, wymagany kapitał początkowy inwestora wynosi tylko 100 USD.

Należy jednak pamiętać, że handel kontraktami CFD wiąże się z ryzykiem, gdyż jako produkty lewarowane mogą one potęgować straty, jeżeli cena aktywów zmieni się przeciwko pozycji inwestora, jak również zyski, jeżeli zdoła on przewidzieć zachowanie rynku. Przed przystąpieniem do handlu funduszami ETF za pośrednictwem kontraktów CFD zaleca się dokładne zapoznanie się z działaniem mechanizmu dźwigni finansowej. 

Warto też pamiętać, że kontrakty CFD są obarczone opłatami za utrzymywanie pozycji z dnia na dzień, przez co sprawdzają się bardziej jako krótkoterminowa inwestycja w ETF-y. 

Dlaczego warto handlować funduszami ETF w Capital.com

Jeśli zastanawiasz się, jak inwestować w ETF przy użyciu kontraktów CFD, Capital.com oferuje wiele rozbudowanych funkcji, które pomagają w rozwijaniu własnej strategii i osiąganiu lepszych rezultatów.  

Zaawansowana technologia SI w sercu platformy: użytkownicy mają dostęp do spersonalizowanego zbioru aktualności z treściami dopasowanymi do własnych preferencji. Sieć neuronowa analizuje zachowania użytkowników w aplikacji, sugerując filmy i artykuły związane z indywidualną strategią inwestycyjną. W ten sposób inwestorzy mogą dostosować swoje decyzje w handlu kontraktami CFD na ETF-y.

Handel z depozytem: dzięki opcji handlu z depozytem zabezpieczającym Capital.com umożliwia inwestowanie w fundusze ETF oraz inne popularne aktywa nawet przy ograniczonym wkładzie własnym. Należy jednak pamiętać, że kontrakty CFD wykorzystują mechanizm dźwigni finansowej, co oznacza potencjalnie większe zyski, jak i straty. 

Handel na różnicy w cenie: handlując funduszami ETF przy pomocy kontraktów CFD, inwestor nie nabywa aktywów bazowych, a jedynie spekuluje na wzroście lub spadku ich ceny. Kontrakty CFD umożliwiają zajęcie krótkiej lub długiejpozycji, stosowanie opcji stop i zleceń z limitem ceny, a także realizowanie indywidualnych scenariuszy inwestycyjnych w zależności od obranych celów. Handel CFD przypomina tradycyjne inwestowanie na giełdzie w kwestii stosowanych strategii, ale stanowi rodzaj inwestycji krótkoterminowej ze względu na opłaty za utrzymywanie pozycji z dnia na dzień. Ponadto niesie on ze sobą większe ryzyko ze względu na mechanizm dźwigni finansowej, która może przemnażać zarówno zyski, jak i straty.

Kompleksowa analiza: wersja przeglądarkowa platformy pozwala inwestorom kształtować własną metodykę analizy rynku i stawiać prognozy z pomocą przejrzystych wskaźników technicznych. Capital.com dostarcza aktualne dane rynkowe w czasie rzeczywistym i oferuje różne formaty wykresów na komputerach i urządzeniach iOS lub Android.

Godziny obrotu funduszami ETF

Jeśli zamierzasz rozpocząć handel funduszami ETF, powinieneś kierować się rozkładami godzin pracy rynku. Generalnie godziny obrotu funduszy ETF są zależne od godzin otwarcia giełdy, na której są notowane. 

Przykładowo, godziny otwarcia rynku funduszy ETF notowanych w Stanach Zjednoczonych to 9:30 – 16:30 EST. Niektóre platformy maklerskie oferują możliwość handlu przed- lub posesyjnego, umożliwiając kupno i sprzedaż udziałów w ETF-ach poza oficjalnymi godzinami.

W Capital.com kontrakty CFD na ETF-y są dostępne w różnych godzinach w zależności od aktywów. Dokładne godziny handlu funduszami ETF są dostępne na dedykowanych stronach rynku w naszej witrynie lub na platformie mobilnej. Przykładowo, obrót kontraktami ​​CFD na SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 13:30 - 20:00 (UTC).

Częste pytania

Czy fundusze ETF są ryzykowne?

Fundusze giełdowe (ETFs) są uznawane za mniej ryzykowną inwestycję niż niektóre inne aktywa, ponieważ oferują szeroką ekspozycję na koszyk akcji i innych papierów wartościowych, co umożliwia szybką dywersyfikację portfela. Inwestowanie w fundusze ETF jest wydajnym sposobem na budowanie zdywersyfikowanego portfela dla początkujących inwestorów, zwłaszcza przy wyborze funduszy indeksowych z niskimi opłatami.

Jak inwestować w ETF?

Istnieją różne sposoby handlu funduszami ETF. Udziały w ETF można kupować bezpośrednio na giełdach lub korzystać z instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty na różnice kursowe (CFD), kontrakty futures lub opcje. Po wyborze preferowanej metody należy wyznaczyć indywidualną strategię handlu, aby skuteczniej zarządzać pozycjami.

Czy handel funduszami ETF jest bezpieczny?

Fundusze ETF na indeksy są uznawane za relatywnie bezpieczny sposób inwestowania w akcje i inne aktywa, jednak wciąż są one obarczone ryzykiem spadku cen w razie krachu na rynku. Fundusze ETF stosujące mechanizm dźwigni finansowej i lokujące środki w sektorach rynku o większej zmienności są bardziej ryzykowne. Przed przystąpieniem do transakcji należy zawsze dokładnie analizować poszczególne fundusze giełdowe i pamiętać, że wyniki historyczne nie gwarantują przyszłej rentowności inwestycji.

Czy fundusze ETF są lepsze niż akcje?

Fundusze ETF mogą ograniczać ryzyko związane ze zmiennością cen poszczególnych akcji i oferować szerszą ekspozycję na aktywa z innych regionów geograficznych, których mogą normalnie nie obsługiwać lokalni maklerzy. Z drugiej strony, handel funduszami ETF może ograniczać potencjalne zyski w porównaniu do inwestycji w akcje, których wyniki przewyższają wzrosty na szerszym rynku. Wybór pomiędzy funduszami ETF a akcjami zależy w dużej mierze od tolerancji ryzyka inwestora, celów i przedziału czasowego inwestycji, oraz poziomu doświadczenia.

Jak zacząć handel funduszami ETF?

Po wybraniu metody handlu ETF-ami można nabyć udziały w funduszach bezpośrednio lub skorzystać z kontraktów na różnice kursowe (CFD), czy innych instrumentów pochodnych. Wystarczy otworzyć konto w serwisie maklerskim lub u innego dostawy i zastosować preferowaną strategię handlu, aby ustalić moment kupna oraz sprzedaży.

Czym różnią się fundusze ETF od akcji?

W przeciwieństwie do akcji określonej spółki, fundusze ETF gromadzą kapitał inwestorów celem nabycia portfela aktywów i późniejszej sprzedaży jednostek lub udziałów funduszu.

Czy handel funduszami ETF odbywa się przez całą dobę?

Fundusze ETF są notowane na giełdach, więc zasadniczo występują w obrocie w godzinach otwarcia danej giełdy. Niektórzy maklerzy oferują możliwość przed- i posesyjnego obrotu jednostkami ETF-ów poza godzinami handlu na giełdzie.

Inne przewodniki
Udostępnij artykuł

Najczęściej handlowane

-3.750%
+3.460%
+8.720%
+1.240%
+8.250%

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować