Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Wprowadzenie do handlu towarami — jak handlować na surowcach

Podstawowe informacje na temat handlu surowcami, od sposobów działania rynku i mechanizmów ustalania cen, po różne rodzaje instrumentów i strategie handlowe. Dowiedz się, jak handlować towarami za pomocą kontraktów CFD w Capital.com.

Na czym polega handel surowcami?

Większość nawet początkujących inwestorów rozumie działanie rynku akcji, ale towary giełdowe to nieco inna kwestia. Towary umożliwiają dywersyfikację portfela poza rynek akcji poprzez obrót surowcami energetycznymi, takimi jak ropa naftowa i gaz ziemny, metalami szlachetnymi i nieszlachetnymi, a także produktami rolnymi, w tym pszenicą, kawą oraz cukrem.

Celem inwestorów jest spekulowanie na przyszłej cenie określonego surowca i czerpanie korzyści z jej fluktuacji. Należy jednak wspomnieć, że większa zmienność cen sprawia, że towary są bardziej ryzykowne niż akcje, gdyż gwałtowne zawirowania na rynku mogą powodować potencjalne straty.

Niektórzy inwestorzy traktują handel towarami jako zabezpieczenie przed inflacją, gdyż rosnące cen towarów wyprodukowanych z surowców mogą przekładać się na wzrost wartości portfela inwestycyjnego.

Czym są towary giełdowe?

W dzisiejszych czasach obrót towarami stanowi podstawę ekosystemu światowego handlu. Surowce energetyczne i metale są niezbędne do wytwarzania wszelakich dóbr, a płody rolne zasilają światowe rynki żywności. Należą one również do najczęstszych przedmiotów wymiany handlowej, a zmiany ich cen mają istotny wpływ na wszystkie kraje świata.

Specyfika rynku towarowego

Towary można podzielić na cztery główne kategorie:

  • Produkty rolne: ta kategoria obejmuje płody rolne takie jak kakao, bawełna, kukurydza and kawa, trzodę hodowlaną (np. bydło i świnie) oraz produkty z upraw przemysłowych, jak np. olej palmowy bądź drewno.

  • Surowce energetyczne: ta kategoria obejmuje gaz ziemny, ropę naftową oraz benzynę, węgiel, uran, etanol, czy samą energię elektryczną.

  • Metale: ta kategoria obejmuje zarówno metale nieszlachetne (miedź, rudę żelaza, cynk, aluminium, nikiel, stal, itd.), jak i metale szlachetne (złoto, srebro, pallad i platyna).

  • Towary związane ze środowiskiem naturalnym: ta kategoria obejmuje certyfikaty energii odnawialnej, emisji gazów cieplarnianych i tzw. „białe certyfikaty”.

Kategorie towarów giełdowych

Podstawy handlu towarami

Handel towarami był w przeszłości zdominowany przez międzynarodowe konglomeraty, które kupowały ogromne ilości surowców do produkcji, a także czołowe banki i domy handlowe. Wraz z nadejściem epoki handlu elektronicznego inwestorzy prywatni zyskali jednak dostęp do światowych rynków towarowych nawet przy relatywnie niskim wkładzie kapitału.

Handel towarami stał się popularną formą zabezpieczenia przed inflacją (tzw. hedging) i dywersyfikacji portfela. Dla wielu inwestorów i graczy giełdowych obrót towarami jest też preferowanym sposobem ochrony kapitału i ograniczania ogólnego poziomu ryzyka portfela.

Towary nie są jednak odporne na drastyczne fluktuacje cen, co może skutkować nieprzewidywalnymi stratami względem pozycji inwestora.

Historia handlu towarami

Towary należą do najstarszych rodzajów instrumentów finansowych, a historia rynków towarowych sięga praktycznie początków dziejów ludzkości. Odkrycia archeologiczne sugerują, że handel ryżem prowadzony był już około 6 tys. lat temu, a w okolicach 4,5 tys. lat p.n.e. Sumerowie wykorzystywali gliniane żetony jako walutę w handlu bydłem.

Handel towarami takimi jak przyprawy, metale i ropa naftowa był historycznie motorem napędzającym rozwój światowych imperiów, w niektórych przypadkach niosąc ze sobą rozwój złożonych systemów prowadzenia transakcji i środków wymiany .

Giełdy towarowe powstawały w wielu lokalizacjach na świecie celem stymulowania i obsługi handlu, a wiodące w dziedzinach przemysłu i handlu państwa wciąż posiadają własne giełdy o wielowiekowej tradycji. Część z nich funkcjonuje nadal jako fizyczne giełdy, jednak w dzisiejszych czasach gremialna większość transakcji odbywa się drogą elektroniczną.

Wśród największych giełd towarowych wymienić należy Chicago Mercantile Exchange (CME), Intercontinental Exchange (ICE) oraz New York Mercantile Exchange (NYMEX) w Stanach Zjednoczonych, London Metal Exchange w Wielkiej Brytanii, Tokyo Commodity Exchange w Japonii oraz Shanghai Futures Exchange w Chinach.

Cechy szczególne rynku towarów

Towary handlowe na światowych rynkach posiadają z reguły kilka wspólnych charakterystyk:

  • Zasoby naturalne potrzebne w większości krajów lub regionów

  • Ograniczone źródła pod względem geograficznym

  • Zmienność cen

  • Standardowa jakość lub specyfikacja

Ceny towarów wynikają z wielu czynników mogących wpływać na ich podaż oraz popyt, takich jak aktywność gospodarcza, sezonowość, warunki pogodowe, czy wydarzenia geopolityczne. Poważne zakłócenia po stronie podaży lub nowe źródła pozyskiwania surowców mogą skutkować poważnym wzrostem lub spadkiem cen.

Ważne trendy w światowej gospodarce i postęp technologiczny mogą wpływać na sytuację i zachowania rynków. Dla przykładu, dynamiczny rozwój produkcji w Chinach spowodował zwiększenie popytu na surowce energetyczne oraz metale, wywołując istotne zmiany w przebiegu szlaków handlowych.

Co wpływa na zmiany cen towarów?

Przystępując do inwestycji lub spekulacji na rynku towarowym warto najpierw zrozumieć czynniki powodujące ruchy cen na towary. Popyt i podaż określają kierunek zmiany cen. Jeżeli podaż towaru takiego jak miedź wzrasta, cena surowca powinna spadać; jeżeli podaż spada, cena powinna wzrosnąć.

Przyjrzyjmy się niektórym czynnikom, które wpływają na podaż oraz popyt, wywołując fluktuacje cen metali szlachetnych i innych towarów giełdowych.

Co wpływa na zmiany cen towarów?

Fizyczne zapotrzebowanie

Zapotrzebowanie na surowce ze strony producentów i innych grup konsumentów jest jedną z głównych przyczyn zmiany cen. Przykładowo, jeżeli kupujący pragną nabyć większe ilości aluminium, a podaż surowca jest stabilna bądź niska, przyjdzie im zapłacić więcej. Z drugiej strony, jeżeli popyt na dany towar spada i staje się on szeroko dostępny na rynku, sprzedawcy będą zmuszeni obniżyć ceny, aby przyciągnąć potencjalnych nabywców.

Zmiany w produkcji

Fluktuacje podaży mają ogromny wpływ na rynki towarowe. Jeżeli kopalnie będą zmuszone zmniejszyć wydobycie metali szlachetnych, nastąpi klęska nieurodzaju lub producenci ropy zechcą sztucznie podwyższyć cenę surowca, podaż spadnie, a ceny w konsekwencji wzrosną. Z drugiej strony, w przypadku uruchomienia nowej kopalni, plantacji lub pola naftowego, podaż surowca na rynku wzrośnie, a ceny spadną, jeżeli przekroczy ona bieżący popyt.

Zmiany kursów walut

Większość rynków towarowych jest denominowana w dolarach amerykańskich, co oznacza, że wartość tej waluty ma wpływ na ceny surowców. Wraz ze wzrostem kursu dolara względem innych walut towary stają się efektywnie droższe dla kupców, którzy muszą wymieniać własne, krajowe waluty, co może skutkować zmniejszeniem popytu. Jeżeli natomiast wartość dolara spada, towary stają się tańsze dla zagranicznych kupców, co powoduje wzrost popytu.

Środowisko geopolityczne

Produkcja towarów giełdowych jest najczęściej skupiona w określonych krajach lub regionach świata, przez co zmiany sytuacji politycznej mogą wpływać na ich podaż. Dla przykładu, wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami w 2018 roku wpłynęła na podaż i popyt na poszczególne surowce, zaś sankcje nałożone na Iran przez kraje Zachodu ograniczyły podaż ropy naftowej. Nie można też pominąć efektów rosyjskiej napaści na Ukrainę, która zakłóciła między innymi dostawy zboża na światowych rynkach.

Aktywność gospodarcza

Tempo rozwoju gospodarki w danym kraju określa jego zapotrzebowanie na surowce energetyczne oraz inne towary. Wzrost gospodarczy przekłada się z kolei na większą siłę nabywczą populacji i rosnący popyt na dobra oraz usługi.

Dynamiczny wzrost gospodarczy w Chinach i Indiach napędza ogromne zapotrzebowanie na surowce obu krajach. Z drugiej strony, kiedy kraj popada w recesję, jego aktywność ekonomiczna spada, a wraz z nią popyt na towary.

Transport i składowanie

Koszty transportu morskiego, kolejowego lub szosowego mogą w oczywisty sposób wpływać na ceny towarów. Ponadto zakłócenia w łańcuchu logistycznym, na przykład wskutek czynników pogodowych lub strajków przewoźników, mogą podnieść ceny towarów w punkcie docelowym, ale również obniżyć je lokalnie, jeżeli właściciel postanowi sprzedaż je na miejscu.

Na rynku ropy naftowej tankowce wykorzystywane są jako „pływające magazyny” surowca w okresie nadpodaży, gdy inwestorzy wyczekują wzrostu cen. Takie rozwiązanie zmniejsza dostępność tankowców i podnosi stawki frachtowe.

Pogoda

Niekorzystne warunki pogodowe mogą wpływać na ceny wielu towarów. Mogą one prowadzić do zniszczenia upraw, przestojów w produkcji ropy i gazu ziemnego, zakłóceń w wydobyciu surowców kopalnianych, a także problemów logistycznych. Niska temperatura może też powodować zwiększony popyt na surowce energetyczne, co przekłada się na wzrost cen. Z drugiej strony dobra pogoda może przynieść obfite plony skutkujące nadpodażą produktów rolnych.

Sezonowość

Na popyt i podaż wpływają też określone czynniki sezonowe. Zapotrzebowanie na określone towary zmienia się z biegiem pór roku, np. surowce energetyczne stają się droższe zimą i tańsze latem.

Popyt na metale szlachetne wykorzystywane do produkcji biżuterii może wzrastać w niektórych krajach w sezonie festiwalowym lub ślubnym, a podaż produktów rolnych zależna jest od okresu zbiorów.

Jak handlować na towarach

Chcesz spróbować handlu towarami? Handel surowcami odbywa się najczęściej na giełdach kontraktów futures, które umożliwiają spekulację na przyszłych cenach towarów.

Nabywcy towarów, tacy jak zakłady przemysłowe, składają również zamówienia na fizyczne dostawy. Inwestorzy i gracze mogą działać na rynku towarowym na kilka sposobów, w zależności od posiadanego doświadczenia i preferowanej strategii.

Różne sposoby inwestowania i handlu towarami

Handel kontraktami CFD

Jedną z popularnych form handlu na rynku towarów są kontrakty na różnice kursowe (CFD). Kontrakty CFD stanowią rodzaj umowy między graczem giełdowym a maklerem, w ramach której ten drugi może spekulować na różnicy w cenie między czasem otwarcia i zamknięcia transakcji.

W trakcie obrotu kontraktami CFD na towary inwestor nie wchodzi w posiadanie aktywów bazowych, a jedynie spekuluje na fluktuacjach ich ceny. Z tego względu kontrakty CFD na towary nie wymagają dodatkowych opłat za transport i składowanie aktywów, jak miałoby to miejsce przy fizycznej dostawie. Korzystając z kontraktów CFD do handlu towarami, inwestor może zająć długą lub krótką pozycję nawet bez dostępu do konwencjonalnych giełd towarowych takich jak CME, ICE czy NYMEX.

Handel kontraktami CFD na towary różni się od bezpośredniego zakupu towarów w kilku ważnych względach. Ze względu na tzw. opłaty nocne wymagane do utrzymania pozycji z dnia na dzień, kontrakty CFD z reguły nie są traktowane jako inwestycje długoterminowe.

Należy też pamiętać, że handel kontraktami CFD niesie ze sobą spore ryzyko. Kontrakty różnicowe to produkty wykorzystujące dźwignię finansową, co oznacza możliwość przemnożenia potencjalnych zysków, ale również strat, jeśli sytuacja na rynku zmieni się na niekorzyść inwestora.

Kontrakty futures na towary

Po założeniu konta w serwisie maklerskim oferującym kontrakty futures, inwestor indywidualny może kupować i sprzedawać kontrakty na giełdzie kontraktów terminowych. Inwestowanie w kontrakty futures polega na zawarciu umowy z innym inwestorem dotyczącej ceny, jaką może wybrany towar w określonym terminie.

Opcje na towary

Opcje towarowe to instrumenty pochodne oparte na kontraktach futures na aktywa bazowe. Kontrakty opcji dają posiadaczowi prawo do kupna lub sprzedaży aktywów bazowych po określonej cenie (nazywanej ceną wykonania) w określonym dniu w przyszłości. Inwestor osiąga zysk, jeżeli cena przesunie się w kierunku ceny wykonania do czasu wygaśnięcia kontraktu, lub traci, jeśli zmieni się ona w przeciwnym kierunku.

Kupno fizycznych towarów

Spekulowanie na cenie za pośrednictwem instrumentów pochodnych cieszy się sporym zainteresowaniem wśród inwestorów detalicznych, gdyż z zasady nie chcą lub nie mogą oni przyjmować fizycznych dostaw towarów. Jeżeli inwestor zechce jednak kupić fizyczne aktywa, np. złoto lub baryłkę ropy, może to zrobić za pomocą z pomocą podmiotu handlującego na giełdzie i przekazać towar do bezpiecznego depozytu.

Akcje związane z towarami

Alternatywą dla bezpośredniego spekulowania na cenach towarów jest kupno akcji spółki działającej w określonym sektorze.

Przykładowo, nabyte akcje spółki obsługującej rafinerie ropy lub kopalnie miedzi mogą reagować na zmiany cen towarów. Tego typu rozwiązanie zmniejsza ekspozycję na ryzyko, ponieważ dobrze zarządzana spółka może generować zyski mimo spadku cen towarów.

Należy jednak pamiętać, że notowania akcji nie podążają bezpośrednio za cenami towarów. Ceny akcji mogą również zmieniać się w kierunku przeciwnym do spodziewanego i powodować straty, gdyż podlegają one innym czynnikom niż towary, takim jak strategia zarządu spółki czy zasadnicza specyfika działalności.

Fundusze ETF na towary

Inwestorzy poszukujący szerszej ekspozycji na rynek mają do dyspozycji fundusze giełdowe (ETF) i noty giełdowe (ETN), które gromadzą kapitał wielu inwestorów w celu tworzenia portfeli podążających za ceną pojedynczych towarów bądź ich koszyków.

Fundusze giełdowe mogą nabywać kontrakty futures lub inwestować w akcje spółek związanych z towarami giełdowymi. Mogą również oferować natychmiastowy dostęp do zdywersyfikowanego wachlarza aktywów, którego samodzielne stworzenie wymagałoby większego nakładu czasu. Z drugiej strony, fundusze ETF pobierają też opłaty za zarządzanie i w zależności od ich składników, mogą nie oferować takiej samej stopy zwrotu, co ich aktywa składowe.

Fundusze towarowe i kontrakty managed futures

Na rynku towarowym działają też fundusze, które w przeciwieństwie do funduszy wzajemnych nie występują w obrocie publicznym i akceptują tylko uprzednio zatwierdzonych inwestorów. Fundusze towarowe i kontrakty managed futures mogą stosować bardziej złożone strategie handlowe i oferują potencjalnie większe zyski niż ETF-y i inne fundusze, jednak wiąże się to też z reguły z wyższymi opłatami za zarządzanie aktywami.

Na czym polegają strategie handlu towarami?

Przed przystąpieniem do inwestycji ważnym etapem jest ustalenie strategii handlu towarami, aby skutecznie otwierać, zarządzać i zamykać pozycje, minimalizując zarazem ryzyko strat.

Istnieje wiele różnych strategii handlu towarami, które można stosować w zależności od posiadanego doświadczenia, tolerancji ryzyka i preferowanego podejścia. Większość strategii handlu towarami opiera się na analizie technicznej oraz śledzeniu podstawowych czynników rynkowych w celu podejmowania decyzji o kupnie i sprzedaży.

Strategie handlu towarami

Strategia techniczna

Analiza techniczna wykorzystuje szereg wskaźników w celu monitorowania ruchów cenowych, dostrzegania schematów i identyfikowania sygnałów do kupna lub sprzedaży. Wskaźniki techniczne stanowią podstawę większości strategii handlowych, ponieważ pomagają zrozumieć schematy zmiany cen w ujęciu długoterminowym.

Analiza struktur cenowych (price action)

Strategia oparta na analizie struktur cenowych skupia się na monitorowaniu historycznych zmian ceny towarów, aby przewidzieć ich zachowania w przyszłości. Rynki towarów odznaczają się wysoką płynnością, dzięki czemu inwestorzy mają szanse szybko reagować na zmienność cen.

Handel w strategii price action idzie w parze z szybkim podejmowaniem decyzji, gdyż inwestorzy nie muszą czekać na sygnały pochodzące ze wskaźników technicznych, które często nie są dostępne od razu.

Inwestowanie z trendem

Handel z trendem zakłada bardziej długoterminowe podejście i jest nieraz realizowany na przestrzeni miesięcy. Inwestorzy stosujący tę strategię próbują spekulować na trendach rynkowych wpływających na wzrost lub spadek cen towarów. Zajmują oni długie pozycje, jeśli cena wykazuje trend zwyżkowy lub krótkie pozycje, kiedy cena przyjmuje trend zniżkowy.

Inwestorzy kierujący się trendami przykładają większą wagę do czynników fundamentalnych zamiast wskaźników technicznych, gdyż spełnienie określonego trendu może wymagać sporo czasu. Skupiają się oni również na wypatrywaniu potencjalnego odwrócenia trendu, aby określić najlepszy moment zamknięcia pozycji.

Handel na danych (news trading)

Strategia handlu na podstawie danych skupia się na obserwowaniu wydarzeń, które mogą wpływać na ceny towarów. Istotne wydarzenia mogą obejmować wszystko od ekstremalnych warunków pogodowych po zmiany o charakterze geopolitycznym.

Inwestor stosujący tę strategię byłby skory do kupna towarów takich jak ropa naftowa, metale czy zboża na początku rosyjskiej napaści na Ukrainę i sprzedałby je w trakcie hossy wynikającej z obaw o spadek podaży. Innym przykładem byłby zakup towarów po ogłoszeniu zakłóceń w produkcji lub klęski urodzaju w następstwie huraganu bądź innych gwałtownych zmian pogody.

Handel pozycjami

Określany również jako inwestowanie z trendem, handel pozycjami skupia się na długoterminowych trendach cenowych zamiast krótkotrwałej zmienności.

Handel w zakresie (range trading)

Strategia handlu w zakresie polega na identyfikacji poziomów podparcia i oporu ceny, zazwyczaj na podstawie wskaźników analizy technicznej takich jak wstęgi Bollingera i inne narzędzia do tworzenia wykresów. Inwestorzy stosujący tę strategię kupują aktywa, gdy ich cena zbliża się do dolnego punktu podparcia i sprzedają je w okolicy górnej granicy oporu.

Na rynku towarowym granice podparcia i oporu są silnie związane z podażą i popytem, ponieważ wysoki popyt lub niska podaż spychają ceny w kierunku ekstremów, aż do osiągnięcia poziomu, gdy kupujący nie są w stanie zaakceptować nowej ceny, co skutkuje powrotem poniżej poziomu oporu. Celem inwestora jest zidentyfikowanie pułapu sprzedaży towarów „po kosztach”, gdyż sugeruje on zaniżoną wycenę i możliwość odbicia w przyszłości.

Handel na wybiciach

Strategia handlu na wybiciach skupia się na krótkoterminowych ruchach cen. Stosujący ją inwestorzy poszukują zysku na towarach wybijających się z ostatniego przedziału cen i starają się dokonać kupna przed dalszym wzrostem lub sprzedaży przed spadkiem ceny.

Strategie handlu na wybiciach mogą uzupełniać handel w zakresie (range trading), kiedy cena spada poniżej podparcia lub wzrasta powyżej oporu, jednak nie ograniczają się do obserwowania tych dwóch poziomów, gdyż wybicia mogą nastąpić w każdym momencie.

Handel na czynnikach fundamentalnych

Ta strategia handlu na towarach skupia się na analizie czynników fundamentalnych, które wpływają na popyt i podaż, zamiast przewidywania ruchów cenowych na podstawie wskaźników technicznych.

Przykładowo, jeśli inwestor na rynku towarowym zaobserwuje przedłużający się okres suszy w Ameryce Południowej, może zacząć skupować aktywa związane z produktami rolnymi, przewidując ubogie zbiory i zmniejszoną podaż. Alternatywnie, dynamiczny rozwój gospodarczy w Chinach może skłonić inwestora do wejścia na rynek metali przemysłowych w oczekiwaniu na wzrost popytu. Jeszcze innym przykładem może być strategia handlu na ropie naftowej, w ramach której inwestor zajmie krótką pozycję w odpowiedzi na sygnały wskazujące na nadchodzącą recesję i spadek popytu.

Wady i zalety kontraktów CFD na towary

Kontrakty CFD umożliwiają spekulację na cenach towarów bez konieczności przyjmowania fizycznych dostaw lub pokrywania kosztów składowania aktywów takich jak złoto lub srebro inwestycyjne. W przeciwieństwie do kontraktów futures, CFD nie posiadają określonego terminu wygaśnięcia, co oferuje pełną elastyczność w kwestii zamknięcia pozycji. Należy jednak wspomnieć, że kontrakty na różnice kursowe (CFD) są uważane za inwestycje krótkoterminowe ze względu na opłaty za utrzymywanie pozycji z dnia na dzień.

Kontrakty CFD oferują również możliwość handlu towarami w obu kierunkach. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy inwestor prognozuje wzrost czy spadek ceny określonego towaru, może on spekulować na ruchach cenowych w przyszłości.

Ponadto handel towarami za pomocą kontraktów CFD odbywa się często bez prowizji — zyski maklerów ograniczone są do spreadów, zaś inwestorzy starają się zarabiać na ogólnych zmianach cen aktywów.

Kolejnym istotnym elementem kontraktów CFD jest zastosowanie dźwigni finansowej. Dźwignia zwiększa poziom ryzyka inwestycyjnego, przemnażając zarówno potencjalne straty, jak i zyski. Dla przykładu, handel z 10% depozytem zabezpieczającym (poziom depozytu jest zależny od rodzaju towaru i wybranego maklera CFD) oferowany przez Capital.com oznacza, że inwestor musi pokryć tylko 10% łącznej kwoty otwieranej transakcji. Pozostałe 90% pokrywa dostawca CFD.

W przywołanym przypadku, jeżeli inwestor zechce wykonać transakcję w formie kontraktu CFD na towar giełdowy o łącznej wartości 1000 $, przy 10% poziomie depozytu zabezpieczającego będzie on musiał wpłacić tylko 100 $.

Przykład transakcji na towarach

Należy jednak pamiętać, że kontrakty CFD są ryzykowną formą inwestycji wykorzystującą mechanizm dźwigni finansowej oraz depozyt zabezpieczający. Oznacza to możliwość osiągnięcia większych zysków, jeśli cena aktywów zmieni się w kierunku obranej pozycji, ale również większych strat przy odwrotnym ruchu ceny. Z tego powodu inwestorzy powinni dokładnie zapoznać się z mechanizmami dźwigni finansowej i depozytu zabezpieczającego przed przystąpieniem do obrotu kontraktami CFD.

Dlaczego warto handlować na towarach w Capital.com

Zaawansowana technologia SI w sercu platformy: użytkownicy mają dostęp do spersonalizowanego zbioru aktualności z treściami dopasowanymi do własnych preferencji. Sieć neuronowa analizuje zachowania użytkowników w aplikacji, sugerując filmy i artykuły związane z indywidualną strategią inwestycyjną. W ten sposób inwestorzy mogą dostosować swoje decyzje w handlu CFD na towary.

Handel z depozytem: dzięki opcji handlu z depozytem zabezpieczającym Capital.com umożliwia inwestowanie w kontrakty CFD na towary oraz inne popularne aktywa nawet przy ograniczonym wkładzie własnym. Należy jednak pamiętać, że kontrakty CFD wykorzystują mechanizm dźwigni finansowej, co oznacza potencjalnie większe zyski, jak i straty. 

Handel na różnicy w cenie: wybierając CFD na towary, inwestor nie nabywa aktywów bazowych, a jedynie spekuluje na wzroście lub spadku ceny określonego towaru. Kontrakty CFD umożliwiają zajęcie krótkiej lub długiej pozycji, stosowanie opcji stop loss i gwarantowany stop loss oraz zleceń z limitem ceny, a także stosowanie indywidualnych scenariuszy inwestycyjnych. Handel CFD przypomina tradycyjne inwestowanie na giełdzie w kwestii obieranych strategii, ale stanowi rodzaj inwestycji krótkoterminowej ze względu na opłaty za utrzymywanie pozycji z dnia na dzień. Ponadto niesie on ze sobą większe ryzyko ze względu na mechanizm dźwigni finansowej, która może przemnażać zarówno zyski, jak i straty.

Kompleksowa analiza: wersja przeglądarkowa platformy pozwala inwestorom kształtować własną metodykę analizy rynku i stawiać prognozy z pomocą przejrzystych wskaźników technicznych. Capital.com dostarcza aktualne dane rynkowe w czasie rzeczywistym i oferuje różne formaty wykresów na komputerach oraz urządzeniach iOS lub Android.

Zarejestruj się w Capital.com i zacznij korzystać z naszej platformy internetowej lub pobierz aplikację, aby móc handlować kontraktami CFD bez względu na miejsce i czas. Wystarczą zaledwie 3 minuty, aby otworzyć konto i uzyskać dostęp do informacji o najpopularniejszych rynkach.

Godziny handlu towarami

Przed rozpoczęciem handlu towarami warto zapoznać się z regułami funkcjonowania rynku, aby móc efektywniej otwierać i zamykać transakcje. 

Na większości giełd obrót towarami odbywa się w dni robocze, między 9:00 a 23:30 czasu lokalnego. Giełdy są zamknięte w weekendy i święta państwowe. Poszczególne giełdy zazwyczaj publikują kalendarze z wyszczególnieniem świąt i innych terminów zamknięcia, aby ułatwić inwestorom planowanie transakcji na towarach z wyprzedzeniem .

W Capital.com obrót kontraktami CFD na towary odbywa się w następujących godzinach:

  • Od poniedziałku do środy: 00:00 - 21:00; 22:05 - 00:00

  • Czwartek: 00:00 - 21:00

Godziny obrotu poszczególnymi towarami znaleźć można na dedykowanej stronie rynku w naszej witrynie lub na platformie.

Kiedy najlepiej handlować na towarach?

Nie ma żadnego szczególnego czasu, kiedy handel towarami jest najbardziej opłacalny. Preferowana pora dnia do handlu jest zależna od rodzaju towary i giełdy, a także indywidualnych uwarunkowań inwestora. Można jednak wyróżnić pewne okresy, w których wolumen transakcji na poszczególnych towarach wzrasta. 

Kontrakty na ropę naftową West Texas Intermediate (WTI), traktowane jako punkt odniesienia dla amerykańskiego rynku ropy, wyróżniają się zazwyczaj największą płynnością w godzinach od 9:00 do 14:30 EST. Z kolei ceny produktów rolnych zmieniają się z reguły po publikacji raportów World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE), które zawierają dane dotyczące szacowanej podaży i popytu na poszczególne dobra. Rynek złota staje się najbardziej aktywny po otwarciu giełdy w Londynie o 8:00 GMT oraz rynku amerykańskiego o 13:30 GMT, gdyż większość inwestorów składa zlecenia bezpośrednio po pierwszym dzwonku.

Częste pytania

Czy handel towarami jest zyskowny?

Ceny towarów odznaczają się z reguły dużą zmiennością, co otwiera przed inwestorami możliwość spekulacji, lecz wiąże się też z równie wysokim ryzykiem strat.

Jak handlować towarami?

Handel towarami odbywa się przy użyciu różnych instrumentów, takich jak kontrakty na różnice kursowe (CFD), kontrakty futures i opcje, akcje, a w przypadku np. metali szlachetnych istnieje też możliwość kupna i sprzedaży towarów fizycznych.

Jak kupować i sprzedawać towary?

Towary można kupować i sprzedawać za pośrednictwem giełd kontraktów terminowych lub platform maklerskich obsługujących kontrakty futures bądź CFD.

Jak rozpocząć handel towarami?

Aby przystąpić do handlu towarami, należy zarejestrować konto u preferowanego dostawcy, wybrać produkty inwestycyjne i ustalić własną strategię handlową. Warto też korzystać z narzędzi analizy technicznej i fundamentalnej, by świadomie decydować o otwieraniu i zamykaniu pozycji.

W jaki sposób ustalane są ceny towarów?

Ceny towarów są regulowane przez podaż i popyt, które są z kolei zależne od aktywności ekonomicznej, warunków pogodowych, czynników związanych z transportem i składowaniem, wydarzeń geopolitycznych i wartości dolara amerykańskiego.

Jaki towar giełdowy cieszy się największą popularnością wśród inwestorów?

Ropa naftowa jest najczęściej wybieranym towarem giełdowym. Wydobywana na Morzu Północnym Ropa Brent stanowi punkt referencyjny dla światowego rynku ropy, a West Texas Intermediate (WTI) dla rynku amerykańskiego.

Udostępnij artykuł

Najczęściej handlowane

+0.030%
+0.160%
+0.460%
-0.080%
+0.120%

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować