Ο λογαριασμός μου
Ερώτηση 1 από 14

Σε ποιους διατίθενται κατά κύριο λόγο τα παράγωγα;

Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές
Εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων
Συνταξιοδοτικά ταμεία
Κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνων