Ερώτηση 1 από 14

Σε ποιους διατίθενται κατά κύριο λόγο τα παράγωγα;

Συνταξιοδοτικά ταμεία
Κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνων
Εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων
Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές