Ερώτηση 1 από 14

Σε ποιους διατίθενται κατά κύριο λόγο τα παράγωγα;

Εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων
Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές
Συνταξιοδοτικά ταμεία
Κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνων