Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Τι από τα παρακάτω δεν είναι δείκτης;

FTSE 100
S&P 500
Euronext
Jow Dones