Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Τι από τα παρακάτω χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά χαμηλό βαθμό ρευστότητας;

Μετρητά
Σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως τα παράγωγα
Μετοχές της Apple ή της Unilever
Εισιτήρια για συναυλία του Justin Bieber ή της Beyonce