Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Τι σημαίνει ο όρος CLO για τα χρεόγραφα εξασφαλισμένα με περιουσιακά στοιχεία;

Collateralised Loan Obligation (Εγγυημένα δανειακά ομόλογα)
Cash Loan Organisation (Οργανισμός δανεισμού μετρητών)
Cat Lovers Organisation (Όμιλος φίλων γάτας)
Chief Legal Officer (Γενικός Νομικός Σύμβουλος)