Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Τι από τα παρακάτω θεωρείται «σκληρό εμπόρευμα»;

Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές
Τα ζωντανά ζώα
Το αργό πετρέλαιο
Ο χρυσός