Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Τι από τα παρακάτω θεωρείται «σκληρό εμπόρευμα»;

Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές
Το αργό πετρέλαιο
Ο χρυσός
Τα ζωντανά ζώα