ελληνικά
Ο λογαριασμός μου
Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Τι από τα παρακάτω θεωρείται «σκληρό εμπόρευμα»;

Το αργό πετρέλαιο
Ο χρυσός
Τα ζωντανά ζώα
Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές