Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Τι από τα παρακάτω θεωρείται «σκληρό εμπόρευμα»;

Το αργό πετρέλαιο
Τα ζωντανά ζώα
Ο χρυσός
Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές